Druga rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2015 roku uruchomiona zostanie druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 28 września 2015 roku (godz. 00.01) do dnia 7 października 2015 roku (godz.

Dzień organizacyjny dla studentów I roku

Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 29.09.2015 roku na Dzień Organizacyjny na WPK:
W godzinach 9-10:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału - sala nr 227 (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku);
W godzinach 10-13:10 obowiązkowe szkolenie BHP z wpisem do systemu USOS sala nr 227 (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku);
W godzinach 13:30-15:00 szkolenie z praw i obowiązków studenta prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW sala nr 227 (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku).
W związku z Zarządzeniem Nr 34/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wchodzącym w życie z dniem 01.10.2015 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i doktorantów w UKSW w Warszawie, informujemy, że nie będzie możliwości przepisania zaliczenia szkolenia odbytego w poprzednich latach w obrębie UKSW. 
Wobec powyższego, wszystkich studentów pierwszego roku WPK prosimy o obligatoryjne przybycie na szkolenie BHP w dniu 29.09.2015 roku.
Doktoranci oraz studenci studiów niestacjonarnych o terminach szkolenia zostaną poinformowani odrębnymi mailami.

Rejestracja na zajęcia oraz wykłady monograficzne

Rejestracja na zajęcia oraz wykłady monograficzne dla studentów II-V roku WPK zostaje uruchomiona w dniu 12.09.2015 roku o godzinie 22:00. Będzie aktywna do dnia 26.09.2015 roku godziny 22:00.
Studenci I roku o terminach rejestracji zostaną poinformowani odrębnym mailem.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla Doktorantów

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla Doktorantów

"W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016: Czytaj dalej

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom i Paniom w Sekretariacie za całoroczny trud i współpracę. Dziękuję prodziekanowi, kierownikom: studiów doktoranckim, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Sekretarzy Rady Wydziału. Słowa uznania i podziękowania adresuję do członków komisji senackich i wydziałowych. Pragnę też wyrazić uszanowanie i słowo dziękuję wszystkim zaangażowanym w redakcjach naszych czasopism wydziałowych. Dziękuję również Studentom i Doktorantom ? członkom Rady Wydziału - za sumienne wypełnianie tego obowiązku i miłą współpracę. Słowa podziękowania również kieruję pod adresem osób zaangażowanych w konkursach i sympozjach wydziałowych, pracujących w samorządzie studenckim i doktoranckim, oraz poradni prawnej. Bóg zapłać za pracę. Życzę Państwu dobrego odpoczynku i pięknego urlopu.
Dziekan WPK

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds.

Nadanie tytułu profesorskiego Ks. Wiesławowi Kiwiorowi

Prezydent RP. p. Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. nadał ks. dr. hab. Wiesławowi Kiwiorowi, prof. UKSW, tytuł profesora nauk prawnych. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych ks. Prodziekana. Wydarzenie to jest wielką radością dla Pracowników i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Z tej okazji składamy Księdzu Prodziekanowi jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w pełnieniu jego odpowiedzialnej funkcji oraz dalszych osiągnięć naukowych. (A. Domaszk)

Uroczystość pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 13 czerwca 2015 roku w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW odbyła się Uroczystość pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego. W Uroczystości udział wzięli: Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ? ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, Prodziekani Wydziału ? ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior oraz ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, Opiekun Studentów V roku ? ks. dr Tomasz Białobrzeski, Pracownicy Wydziału, Studenci V roku, członkowie ich Rodzin oraz Przyjaciele. Uroczystość prowadził p.

Zaproszenie na uroczyste pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

Studenci V roku Wydziału Prawa Kanonicznego mają zaszczyt zaprosić na uroczyste pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączone z rozdaniem symbolicznych dyplomów, które odbędzie się 13 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach