Studia podyplomowe

==========================================================================================
 
Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele.

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. 

 Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

 
==========================================================================================
 
 
 
==========================================================================================
 

FUNKCJONOWANIE KOŚCIELNYCH OSÓB PRAWNYCH W PRZESTRZENI  PRAWA PAŃSTWOWEGO

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza w roku 2013/2014 do uczestnictwa w studiach podyplomowych: Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego.
Celem studiów jest przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania kościelnych osób prawnych w ich relacji do państwa. W ten sposób tematyka studiów oscyluje na pograniczu prawa kanonicznego i polskiego, jednak ich celem jest ukazanie poszczególnych aspektów przede wszystkim od strony prawnych uregulowań Kościoła katolickiego. Obejmują one zagadnienia relacji pomiędzy Kościołem i państwem, osobowości prawnej w Kościele, dóbr doczesnych kościelnych osób prawnych, opodatkowania kościelnych osób prawnych, finansowania Kościoła, działalności gospodarczej i niegospodarczej kościelnych osób prawnych, publicznych stowarzyszeń wiernych, nauczania religii w kołach publicznych oraz ubezpieczeń społecznych duchownych.
W konsekwencji studia skierowane są przede wszystkim do osób świeckich, jako uzupełnienie ich wiedzy prawniczej o aspekt publiczno-prawnej działalności Kościoła katolickiego. Wychodzą także naprzeciw aplikantom prawa, wpisując się w tematykę objętą zakresem obowiązującym na egzaminach aplikacyjnych. Ponadto studia skierowane są do wszystkich osób duchownych i świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania kościelnych osób prawnych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie magisterium z prawa kanonicznego, prawa, administracji lub teologii. Kwestionariusz

ZARZĄDZANIE  I  ADMINISTRACJA  W  SŁUŻBIE CHARYZMATU  INSTYTUTU  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO

Szczegółowy program studiów obejmuje:
Formy życia konsekrowanego w Kościele i charyzmat instytutu.
Fundamenty, kryteria i cele zarządzania i administracji w instytutach życia konsekrowanego: realizacja zasadniczych celów właściwych instytutowi w Kościele i z Kościołem.
Prawo własne instytutów życia konsekrowanego: typologia, opracowywanie, zatwierdzanie, zmiany.
Zarządzanie kolegialne.
Podstawowe elementy zarządzania personalnego.
Założenie i zniesienie domu zakonnego, wyodrębnienie prowincji.
Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego (w tym ponowne przyjęcie do instytutu).
Apostolat w instytutach życia konsekrowanego (m.in. kompetencje biskupa diecezjalnego; umowy z biskupami diecezjalnymi, proboszczami i innymi podmiotami; laikat stowarzyszony).
Zarządzanie dobrami doczesnymi (cele i charakter dóbr doczesnych, własność, ekonom, czynności zwyczajne i nadzwyczajne, pobożne fundacje).
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach