Studia doktoranckie

========================================================================================

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest prowadzona Szkoła Doktorska, w której są możliwie studia doktoranckie, więcej informacji: http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

========================================================================================

Na Wydziale Prawa Kanonicznego wcześniej były prowadzone studia doktoranckie w systemie stacjonarnym. Skierowane były do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z prawa kanonicznego. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawowała Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Studia doktoranckie były bezpłatne i trwały cztery lata.
Ich celem kształcenia było przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Od roku akademickiego 2019/20 na  Wydziale Prawa Kanonicznego nie jest już prowadzona rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach