Studia podyplomowe

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w VIII edycji rocznych Studiów Podyplomowych w roku 2017/2018:
Sądownictwo i Administracja w Kościele.
Zapraszamy do zapoznania się z: pełną informacją o studiach.
 
 
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w VII edycji rocznych Studiów Podyplomowych w roku 2016/2017:
Sądownictwo i Administracja w Kościele.
 
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji rocznych Studiów Podyplomowych w roku 2015/2016:
Sądownictwo i Administracja w Kościele.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o studiachKwestionariusz studiów
 
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w V edycji rocznych Studiów Podyplomowych w roku 2014/2015:
Sądownictwo i Administracja w Kościele.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o studiach.

Kwestionariusz studiów

SĄDOWNICTWO I ADMINISTRACJA W KOŚCIELE (2013/2014)

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza w roku 2013/2014 do uczestnictwa w IV edycji rocznych Studiów Podyplomowych: Sądownictwo i Administracja w Kościele.
Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.
Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele. W roku akademickim 2013/2014, tak jak w ubiegłym, zajęcia poprowadzi także wieloletni kanclerz, a obecnie zastępca promotora sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej w Rzymie, ks. Paweł Malecha.

Szczegółowy program studiów obejmuje:
Wykłady i ćwiczenia z prawa małżeńskiego.
Wątpliwości teoretyczne i trudności praktyczne związane z danym tytułem nieważności: odmienne zdania w doktrynie i orzecznictwie, zdanie większości, itp.).
Wykłady z prawa procesowego.
Etykę adwokata w sprawach o nieważność małżeństwa.
Wykłady z kanonicznego prawa administracyjnego.
Aspekt sprawiedliwościadministracyjnej w Kościele (środki pojednawcze, rekurs hierarchiczny, rekurs sądowo-administracyjny).
Procedurę administracyjną usunięcia i przeniesienia proboszcza.

FUNKCJONOWANIE KOŚCIELNYCH OSÓB PRAWNYCH W PRZESTRZENI  PRAWA PAŃSTWOWEGO (2013/2014)

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza w roku 2013/2014 do uczestnictwa w studiach podyplomowych: Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego.
Celem studiów jest przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania kościelnych osób prawnych w ich relacji do państwa. W ten sposób tematyka studiów oscyluje na pograniczu prawa kanonicznego i polskiego, jednak ich celem jest ukazanie poszczególnych aspektów przede wszystkim od strony prawnych uregulowań Kościoła katolickiego. Obejmują one zagadnienia relacji pomiędzy Kościołem i państwem, osobowości prawnej w Kościele, dóbr doczesnych kościelnych osób prawnych, opodatkowania kościelnych osób prawnych, finansowania Kościoła, działalności gospodarczej i niegospodarczej kościelnych osób prawnych, publicznych stowarzyszeń wiernych, nauczania religii w kołach publicznych oraz ubezpieczeń społecznych duchownych.
W konsekwencji studia skierowane są przede wszystkim do osób świeckich, jako uzupełnienie ich wiedzy prawniczej o aspekt publiczno-prawnej działalności Kościoła katolickiego. Wychodzą także naprzeciw aplikantom prawa, wpisując się w tematykę objętą zakresem obowiązującym na egzaminach aplikacyjnych. Ponadto studia skierowane są do wszystkich osób duchownych i świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania kościelnych osób prawnych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie magisterium z prawa kanonicznego, prawa, administracji lub teologii. Kwestionariusz

ZARZĄDZANIE  I  ADMINISTRACJA  W  SŁUŻBIE CHARYZMATU  INSTYTUTU  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO (2013/2014)

Szczegółowy program studiów obejmuje:
Formy życia konsekrowanego w Kościele i charyzmat instytutu.
Fundamenty, kryteria i cele zarządzania i administracji w instytutach życia konsekrowanego: realizacja zasadniczych celów właściwych instytutowi w Kościele i z Kościołem.
Prawo własne instytutów życia konsekrowanego: typologia, opracowywanie, zatwierdzanie, zmiany.
Zarządzanie kolegialne.
Podstawowe elementy zarządzania personalnego.
Założenie i zniesienie domu zakonnego, wyodrębnienie prowincji.
Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego (w tym ponowne przyjęcie do instytutu).
Apostolat w instytutach życia konsekrowanego (m.in. kompetencje biskupa diecezjalnego; umowy z biskupami diecezjalnymi, proboszczami i innymi podmiotami; laikat stowarzyszony).
Zarządzanie dobrami doczesnymi (cele i charakter dóbr doczesnych, własność, ekonom, czynności zwyczajne i nadzwyczajne, pobożne fundacje).
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach