Doktorat p. mgr. Rafała Wójcickiego

Dnia 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Rafała Wójcickiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. Symulacja zgody małżeńskiej w wyrokach Trybunału Metropolitalnego warszawskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. US dr. hab. Kazimierz Dullak oraz ks. prof. dr. hab. Henryk Stawniak.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała p. mgr. Rafałowi Wójcickiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

     Galeria: zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3zdjęcie 4.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach