Doktorat ks. mgr. Rafała Wierzchanowskiego

     Dnia 17 stycznia 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Rafała Wierzchanowskiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Status prawny katolika - formalnego apostaty w związku z motu proprio Omnium i mentem Benedykta XVI z 2009 roku”.
     Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Stawniaka. Recenzentami rozprawy byli p. prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot i ks. dr. hab. Tomasz Rozkrut.
     Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała jednomyślnie ks. mgr. Rafałowi Wierzchanowskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
     W imieniu Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW składamy Księdzu Doktorowi serdeczne gratulacje.

     Galeria: zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3zdjęcie 4.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach