Konferencje naukowe

 • W dniu 13 maja 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Konferencja Doktorantów pt: "Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego". Programem konferencji.

 • W dniu 25 kwietnia 2017 r. Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa kanonicznego UKSW zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Relacje państwo - Kościół w świetle polskiego Konkordatu". Programem konferencji

 • W dniu 19 października 2016 roku Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową: "Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski". Program konferencji
 • W dniu 19 maja 2016 roku Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową: "Ius connubii" ochrona i ograniczenia w prawie: międzynarodowym, polskim i kanonicznymProgram konferencji
 • W dniu 14 maja 2016 roku Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Doktorantów tegoż Wydziału: "Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego". Program konferencji
 • W dniu 22 października 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeprowadził Ogólnopolską Konferencję Naukową "Procesy i procedury: nowe wyzwania".  Program sympozjum
 • W dniu 30 maja 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową Doktorantów "Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła". Program sympozjum
 • W dniu 20 maja 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich przeprowadzili Ogólnopolską Konferencję Naukową "Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie", z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II. Program sympozjum
 • W dniu 29 kwietnia 2015 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW przeprowadził Konferencję Naukową z okazji Roku Życia Konsekrowanego: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem. Program sympozjum
 • W dniu 23 października 2014 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW  przeprowadził Międzynarodową Konferencję Naukową: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych. Program sympozjum
 • W dniu 23 kwietnia 2014 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych". Program sympozjum
 • W dniu 11 grudnia 2013 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował Konferencję Naukową: Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki. program
 • W dniu 16 października 2013 r. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową: 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce. program
 • W dniu 12 czerwca 2013 roku Wydział Prawa Kanonicznego zorganizował konferencję doktorantów pt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prelegentami byli Doktoranci-Kanoniści w UKSW i z KUL. program
 • Dnia 24 kwietnia 2013 r. Wydział Prawa Kanonicznego zorganizował konferencję: Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym. program
 • Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zororganizował wykłady gościnne z kanonicznego prawa małżeńskiego. Wykłady wygłosił w języku angielskim ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB,  w dniach 11-15 marca 2013. Tytuł wykładów: Dissolution of the Bond (cc. 1141-1150 CIC 1983): norms of the canon law and practice of the Tribunals Roman Curia. Ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB pochodzi z Indii, pracuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Universit? Pontificia Salesiana w Rzymie.
 • Dnia 16 listopada 2012 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się ogólnopolska konfrenecja naukowa: Religia i etyka w edukacji publicznej. program
 • Dnia 25 kwietnia 2012 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim. program
 • Dnia 20 października 2011 r. odbył się wykład Pani Marguerite a. Peeters z Brukseli pt. Globalna etyka postmodernistyczna i dekonstrukcja modernizmu. Wyzwania dla prawa w tradycji judeo-chrześcijańskiej.
 • W dniach  14-18 września  2011 roku odbył się XIV  Międzynarodowy Kongres Kanonistów. program
 • Dnia 18 maja 2011 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych. program
 • W dniach 20-21.10.2010 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.  Zdolność/ niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego - perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna.
 • Dnia 19 maja 2010 r. odbyła się Konferencja Naukowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, nt. Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. program
 • Dnia 17 marca 2010 r. odbyła się Konferencja Naukowa Cywilistów UKSW pt. Prawo świeckie i prawo kanoniczne. Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej.  
 • Dnia 21 października 2009 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. program
 • Dnia 14 maja 2009 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim. program
 • Dnia 11 grudnia 2008 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum Z okazji 25-lecia wejścia w życie KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO z 1983 roku. program
 • Dnia 10 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencja naukowa na temat: KONKORDAT  POLSKI  W  10  LAT  PO  RATYFIKACJI. program
 • Dnia 12 grudnia 2007 r. odbyła się konferencja naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika ?PRAWO KANONICZNE? 1958-2007.  Sprawozdanie "Prawo Kanoniczne" 51(2008) nr 1-2.
 • Dnia 17 października 2007 roku w  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Znaczenie przemówień papieskich do Roty Rzymskiej dla doktryny kanonistycznej i orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego. /Sprawozdanie ?Prawo Kanoniczne? 51(2008) nr 1-2/.  
 • Dnia 9 maja 2007 r. w gmachu UKSW odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. PROBLEMY SZKOLNICTWA WYZNANIOWEGO W POLSCE. Sprawozdanie ?Prawo Kanoniczne? 49(2006) nr 3-4.
 • Dnia 14 marca 2007 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego gościł - Ks. Prof. Jean-Paul DURAND /Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Instytutu Katolickiego w Paryżu/, który wygłosił dwa okolicznościowe wykłady /-Temat 1: ?A propos du mariage homosexuel: droit, éthique, théologie?./Problem małżeństw homoseksualnych: prawo, etyka, teologia/.- Temat 2: ?Eglise catholique et Etat en France. Quelques échos 2005- 2007". /Relacje Kościoła katolickiego i państwa we Francji/. /Sprawozdanie ?Prawo Kanoniczne? 49(2006) nr 3-4/.
 • Dnia 4 lipca 2006 roku, w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu: Granice wolności słowa, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW oraz fundację ?Media Pro Bono?./Sprawozdanie ?Prawo Kanoniczne? 49(2006) nr 3-4, s. 280-295/.
 • Dnia 26 kwietnia 2006 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Wpływ Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW dla uczczenia pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci. /Sprawozdanie ?Prawo Kanoniczne? 49(2006) nr 3-4, s. 273-280/.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach