ERASMUS archiwum

Rekrutacja studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lutego 2018 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2018/2019.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 12 lutego 2018 roku (godz. 00.01) do dnia 4 marca 2018 roku (godz. 23.59).

W ramach rekrutacji studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy) oraz Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.

Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (terminy egzaminów zostaną ogłoszone na stronie www.sjo.uksw.edu.pl), w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:

Procedura Rekrutacyjna Programu Erasmus+ na wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2018/2019 obowiązująca na WPK UKSW (do pobrania)

Instrukcja rejestracji studentów i doktorantów w systemie USOSweb (do pobrania)

Instrukcja wystawiania opinii w systemie USOSweb dla nauczycieli akademickich (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

Załączniki:

1. Instrukcja rejestracji studentów i doktorantów w systemie USOSweb

2. Instrukcja wystawiania opinii w systemie USOSweb

3. Procedura Rekrutacji Erasmus+WPK

 

*******************
 

Rekrutacja studentów i doktorantów WPK UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 i semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Pełnomocnika Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgra Arkadiusza Mroza.

Wniosek składany jest na formularzu, przyjętym i ogłoszonym przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW (dostępnym na stronie internetowej www.dwm.uksw.edu.pl).

Najbliższy termin składania wniosków w ramach I etapu upływa w dniu 2 marca 2018 roku. Po zakończeniu trwającej rekrutacji podstawowej uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca, która będzie miała charakter ciągły.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się obowiązującą na WPK UKSW Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+ SMP/SMPA - wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

 
Załącznik:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016
Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego 2015 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 16 lutego 2015 roku (godz. 00.01) do 28 lutego 2015 roku (godz. 23.59). 
W ramach rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy oraz semestr letni) studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universit? degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Włochy). 
Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.
Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.
Do przeprowadzenia rekrutacji, decyzją Dziekana WPK UKSW, powołana została Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ w składzie:
1. mgr Arkadiusz Mróz ? Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus 
2. dr Michał Poniatowski ? Członek Komisji 
W Komisji Rekrutacyjnej może także uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW.
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:

 

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2015/2016 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Polska bierze udział w Programie Erasmus od roku 1998/99. Od roku akademickiego 2007/2008 Erasmus jest częścią programu ?Uczenie się przez całe życie? (LLP ? the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Zasady programu Erasmus zawarte są w Karcie Uczelni Erasmusa.

W latach 2007-2013 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana rozszerzona karta Erasmusa, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:
- mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
- mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP - Student Mobility - Placements);
- mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
- mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training).
źródło: www.erasmus.org.pl
 
Więcej informacji: http://www.dwm.uksw.edu.pl/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach