Studia

Wydział o statusie państwowo - kościelnym z ponad 60. letnią tradycją.
Wydział Prawa Kanonicznego, obejmujący dwie specjalności: kanoniczno-cywilną  i  kanoniczną, prowadzi jednolite studia magisterskie i kształci przyszłych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego oraz daje podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa świeckiego.

Na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW działa system ECTS - (ang. European Credit Transfer System) Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, stworzony w oparciu o opracowanie Komisji Wspólnot Europejskich DG XXII. Program służy studentom studiującym w kraju (jednocześnie w kilku jednostkach) i za granicą, a jego zasadniczym celem jest akumulacja punktów w obrębie jednej uczelni lub przenoszenie punktów z jednej uczelni do drugiej.
Wprowadzenie systemu punktowego gwarantuje przejrzystość zaliczania poszczególnych okresów studiów. Stąd też, każdemu z przedmiotów (cyklom zajęć) przypisana została określona liczba punktów, zależna od nakładu pracy wymaganej od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu. W systemie ECTS pełny okres studiów odpowiada - co najmniej 300 punktom ECTS; pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom; semestr - 30 punktom; a trymestr - 20 punktom.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach