Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie”.

Tarptautinės mokslinės konferencijos ataskaita "Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo Lenkijoje ir Lietuvoje problemos".

Report from the International Scientific Conference “Problems of cooperation between the state and the Church in Poland and Lithuania”.

            Wspólne obchody 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości stały się motywem do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie, która odbyła się dn. 6 czerwca 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Inicjatywa została podjęta przez członków Koła Naukowego Consecratio Vitae, którego opiekunem jest s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW.

            Konferencyjne obrady poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości. Wszystkich uczestników pozdrowił ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, dziekan WPK UKSW. Następnie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Przed rozpoczęciem pierwszej sesji głos zabrali kolejno: J. E. Ks Bp Romulad Kamiński, Biskup warszawsko-praski;przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, Waldemar Tomaszewski, poseł Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

            W pierwszej sesji referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Paulius Subačius z Uniwersytetu Wileńskiego („Concordat versus Agreements: experience of integration Church activity into the Lithuanian legal system”), doc. dr Andrius Sprindžiūnas z Uniwersytetu Michała Romera  w Wilnie („Principal grounds of Catholic and other religions in recent legal proceedings in Lithuania”)oraz dr hab. Paweł Sobczyk, prof. Uniwersytetu Opolskiego („Współpraca Rzeczypospolitej Polskiej i Stolicy Apostolskiej w ramach realizacji  klauzul odsyłających zawartych w Konkordacie z 1993 roku”).Moderatorem sesji oraz następującej po niej dyskusji był J. E. Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Przed przerwą głos zabrała v-ce marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Maria Koc. Wyraziła ona wdzięczność organizatorom za realizację tak ważnej inicjatywy oraz dokonała otwarcia wystawy: „Wilno – Miasto Miłosierdzia”.

            Po przerwie drugą sesję rozpoczął jej moderator ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW. Swoje referaty przedstawili: ks. dr hab. Marek Stępień, prof. UKSW („Relacje Konferencji Episkopatu Polski z władzami komunistycznymi”), ks. lic. Egidijus Venckus, reprezentujący Papieski Uniwersytet Laterański („Le relazioni tra la Santa Sede e la Lituania  nel periodo 1927-2012”) oraz dr Michał Poniatowski z WPK UKSW („Konkretyzacja art. 1 konkordatu w polskim porządku prawnym  w zakresie pomocy humanitarnej”). Po dyskusji oficjalnego zamknięcia obrad konferencji dokonała s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW, opiekun Koła Naukowego Consecratio Vitae. Podziękowała ona wszystkim uczestnikom oraz gościom. Szczególne słowa wdzięczności wyraziła prelegentom z Litwy, którzy pomimo rozlicznych obowiązków przyjęli zaproszenie do udziału w konferencji. Podkreśliła także wkład inicjatora konferencji – ks. Mariusza Marszałka, doktoranta WPK UKSW i przewodniczącego Koła Naukowego Consecratio Vitae.  

            Ostatnim punktem obrad był panel doktorancki, prowadzony przez  s. dr hab. Bożenę Szewczul, prof. UKSW. Swoje referaty zaprezentowali w niej o. dr Przemysław Michowicz z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie („Zakres kompetencji organów państwowych względem archiwalnych zasobów instytutów zakonnych”) oraz dwoje doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW: mgr lic. Anna Chciałowska („Nauczanie religii w Polsce i na Litwie”) i ks. mgr lic. Mariusz Marszałek („Struktura Konferencji Episkopatu Litwy”). 

            W konferencji uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, a także młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Dla tych ostatnich przygotowano dodatkowy program obejmujący zwiedzanie pokamedulskiego kompleksu klasztornego, biblioteki i sal wykładowych UKSW oraz spotkanie z dziekanem WPK UKSW, ks. prof. dr hab. Henrykiem Stawniakiem. Pobyt na uczelni zakończył przygotowany przez v-ce przewodniczącą Koła Naukowego Consecratio Vitae Annę Chciałowską przy współpracy ze Studencką Poradnią Prawną konkurs wiedzy z prawa kanonicznego. Na zwycięzców czekały oprócz pamiątkowych dyplomów również cenne nagrody książkowe. Inicjatywa zgromadziła łącznie około 100 osób.

Ks. mgr lic. Mariusz Marszałek, SAC

Galeria: zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3zdjęcie 4zdjęcie 5zdjęcie 6zdjęcie 7zdjęcie 8.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach