Rekrutacja

=====================================================================================

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty będą przyjmowane w pokoju 54 (stary gmach) w godzinach 9-14:00 w następujących terminach (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

20.07.-22.07.2021 roku;

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia na Wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia: 1) Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata; 2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego); 3) Oryginał dokumentu tożsamości do okazania w trakcie składania dokumentów; 4) Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS); 5) Osoby świeckie: opinia proboszcza lub katechety; Osoby duchowne: pozwolenie biskupa diecezjalnego lub przełożonego wyższego. 6) Dokument potwierdzający status finalisty lub laureata olimpiady lub konkursu wymienionych w zasadach rekrutacji.

Zasady bezpieczeństwa: https://wpk.uksw.edu.pl/node/5

====================================================================================

Rekrutacja 2021/2022

Zarządzenie Rektora Nr 81/2021

podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Harmonogram rekrutacji

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW

====================================================================================

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2021/22 na studia jednolite magisterskie stacjonarne oraz niestacjonarne.

Początek rejestracji w  systemie IRK 08.06.2021 rok od godziny 12:00.

Zakończenie rejestracji 09.07.2021 roku do godziny 24:00.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 19.07.2021 roku o godzinie 12:00.

Przyjmowanie dokumentów: 20-27.08.2021 roku w godzinach 09:00-14:00 ul. Dewajtis 5, pok. 54-55.

===================================================================================

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na kursy dokształcające oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022:

kurs dokształcający: Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2021/programme/K_WK-P-RPK3/

kurs dokształcający: Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne -informacje o kursie   https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2021/programme/K_WK-P-SNZPD/

studia podyplomowe: rekrutacja na semestr letni 2021/22  - informacje wkrótce

===================================================================================


Oferta edukacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydział Prawa Kanonicznego prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne w zakresie następujących specjalności:

1. Studia stacjonarne specjalność kanoniczno - cywilna

Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa polskiego. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno-cywilnej oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 

Program studiów

 

2. Studia stacjonarne specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)

W ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) Wydział Prawa Kanonicznego przygotowuje studentów do badań naukowych, do pracy dydaktycznej oraz do pełnienia różnych funkcji i zadań kościelnych. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa, i stąd studia w tym przypadku mogą trwać krócej, zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego (Decreto Nuovo Codice, 2.09.2002, n. II) . Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 

Program studiów

 

3. Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) są skierowane do posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok akademicki 2018/2019 wynosi 3000 zł.

Program studiów

4. Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. 

 Studia skierowane sązarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach