Doktorat p. Kingi Szymańskiej

Dnia 13 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Kingi Szymańskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli p. prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot i ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony jednomyślnie nadała p. mgr Kindze Szymańskiej stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Pani Doktor serdeczne gratulacje.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach