Doktorat ks. Daniela Klimkiewicza

Dnia 15 stycznia 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr Daniela Klimkiewicza. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony jednomyślnie nadała ks. mgr. Danielowi Klimkiewiczowi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Księdzu Doktorowi serdeczne gratulacje.

Galeria: zdjęcie 1, zdjęcie 2.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach