Doktorat p. Zuzanny Maj

Dnia 19 lutego 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Zuzanny Maj. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Sakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. bp. prof. dr. hab. Artur Miziński i ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony jednomyślnie nadała p. mgr Zuzannie Maj stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Pani Doktor serdeczne gratulacje.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach