Doktorat ks. Jarosława Janowicza

Dnia 19 lutego 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Jarosława Janowicza. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Działalność ustawodawcza biskupów diecezji elbląskiej w latach 1992-2017”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak i ks. prof. dr hab. Jerzy Adamczyk.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała ks. mgr. Jarosławowi Janowiczowi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Księdzu Doktorowi serdeczne gratulacje.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach