Doktorat s. Marty Muchy

Dnia 9 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej s. mgr Marty Muchy. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Władza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. abp. prof. dr. hab. Andrzej Dzięga i ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony jednomyślnie nadała s. mgr Marcie Musze stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Siostrze Doktor serdeczne gratulacje.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach