SZKOŁA DOKTORSKA

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Szkoły Doktorskiej:

 

1.      Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW będzie odbywało

się na poziomie centralnym, tak samo jak rekrutacja, która prowadzona

jest przez Komisję Rekrutacyjną przy pomocy wydziałowych Komisji

Kwalifikacyjnych.

Będę wdzięczny za przekazanie do dnia 15 lipca 2019 roku informacji,

kto z pracowników niebędących nauczycielami akademickimi będzie

obsługiwał Komisje Kwalifikacyjne w poszczególnych dyscyplinach. Prośba

to dotyczy oczywiście jedynie tych Wydziałów, w ramach których

funkcjonują dyscypliny otwierające kształcenie w Szkole Doktorskiej.

 

2.      Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW proszone są o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Internetowej

Rejestracji Kandydatów, znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

W Szkole Doktorskiej UKSW kształcenie będzie prowadzone w następujących

dyscyplinach naukowych:

       nauki teologiczne;

       prawo kanoniczne;

       psychologia;

       literaturoznawstwo;

       filozofia;

       historia;

       nauki fizyczne;

       matematyka;

       pedagogika.

W razie pytań dotyczących rekrutacji lub kształcenia w Szkole

Doktorskiej UKSW prosimy o kontakt na podany poniżej adres mailowy: szkoladoktorska@uksw.edu.pl.

 

3.      Kandydaci do Szkoły Doktorskiej UKSW będą składali dokumenty w

Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW, której siedziba będzie mieściła się na

Kampusie Dewajtis. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane

w IRK najpóźniej w najbliższy poniedziałek. Komplet złożonych dokumentów

kandydatów zostanie zeskanowany i przekazany do pracowników

obsługujących Komisje Kwalifikacyjne, tak aby ułatwić pracę tych

Komisji. Oryginały dokumentów kandydatów zostaną w Biurze Szkoły

Doktorskiej, do których dołączone zostaną oceny i protokoły Komisji

Kwalifikacyjnych. Ostateczną decyzję zgodnie z Uchwałą Nr 101/2019

(tekst jednolity zostanie opublikowany niezwłocznie po podpisaniu przez

JM Rektora Uchwały Nr 122/2019 Senatu) podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

4.      Procedura nadawania stopnia naukowego doktora w trybie

eksternistycznym (drugim obok Szkoły Doktorskiej sposobie uzyskania

stopnia naukowego doktora) będzie przedmiotem obrad Senatu UKSW we

wrześniu 2019 roku. Przypominam jednocześnie, że do dnia 30 września

2019 roku nie wszczyna się postępowań doktorskich i habilitacyjnych, a

wszczęte i niezakończone przed dniem 1 maja 2019 roku postępowania o

nadanie stopni naukowych kontynuuje się na zasadach dotychczasowych. Z

dniem 1 października 2019 roku organem uprawnionym do nadawania stopni

naukowy w naszym Uniwersytecie będzie Rada Dyscypliny Naukowej. Przepisy

przejściowe dotyczące wejścia w życie uchwalonego dziś przez Senat

Statutu UKSW przewidują pewne zmiany w tym zakresie, jednak prezentuję

jedynie to co stanowić będzie stałą procedurę przyszłego nadawania

stopnia naukowego.

================================================================================


1)     Obwieszczenie Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 101/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

2)    Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Załącznik do Uchwały Nr123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 roku)

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach