Stypendium im. gen. Władysława Andersa dla doktorantów

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa: studia III stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów doktoranckich w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program stypendialny oferuje kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium Dyrektora NAWA, pokrywającego koszty „stypendium doktoranckiego” w rozumieniu art. 209 u.p.s.w.n. Stypendium przyznawane jest na regulaminowy okres kształcenia w Polsce, nie dłuższy niż 4 lata. O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia spełniające kryteria określone w pkt 2.2. Regulaminu. Ostateczną decyzję o przyjęciu Wnioskodawców do szkoły doktorskiej podejmuje uczelnia.

Program dotyczy wyłącznie szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej  www.nawa.gov.pl. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

W załączeniu przesyłam Regulamin Programu, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze wśród potencjalnych kandydatów.

 

Beata Domagała
Główny Specjalista
Zespół ds. Programu stypendialnego dla Polonii

beata.domagala@nawa.gov.pl
22-390-35-23

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach