Egzamin magisterski

     Rada Wydziału Prawa Kanonicznego uchwala co następuje:
§ 1  Zakończenie studiów na Wydziale wiąże się ze złożeniem pracy magisterskiej, obroną i egzaminem magisterskim; obrona pracy magisterskiej jest elementem egzaminu magisterskiego i ma na celu zweryfikowanie samodzielnego napisania pracy dyplomowej; egzamin magisterski odbywa się ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów, według tez przygotowanych przez kierowników katedr i podanych do publicznej wiadomości; student podczas egzaminu magisterskiego losuje 3 tezy; wraz z nadaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa kanonicznego absolwent otrzymuje tytuł licencjata prawa kanonicznego w rozumieniu prawa kościelnego.
Uchwała wchodzi w życie od początku roku akademickiego 2015/2016.
Biuro Karier UKSW zwraca się do studentów o wyrażenie swojej opinii, przez udział w anonimowym, internetowym badaniu karier zawodowych absolwentów UKSW.
CZY ZDOBYTA NA UKSW WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WPŁYNĘŁY NA TWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY? Proszę o zapoznanie się z instrukcją składania oświadczenia w tej sprawie.
Celem badań jest pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, poznanie ich opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie studiów w kontekście rynku pracy oraz poznanie dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.
Absolwenci ostatniego roku studiów są zobligowani do wypełnienia w systemie USOS formularza zgody lub braku zgody na udział w badaniu, który następnie należy złożyć wraz z obiegówką w Biurze Karier UKSW.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy (g.kafara@uksw.edu.pl, m.sulej@uksw.edu.pl,) lub telefoniczny (22 569 97 10; 22 569 68 45; 569 97 98; 569 96 42).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach