Egzamin magisterski

     Rada Wydziału Prawa Kanonicznego uchwala co następuje:
§ 1  Zakończenie studiów na Wydziale wiąże się ze złożeniem pracy magisterskiej, obroną i egzaminem magisterskim; obrona pracy magisterskiej jest elementem egzaminu magisterskiego i ma na celu zweryfikowanie samodzielnego napisania pracy dyplomowej; egzamin magisterski odbywa się ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów, według tez przygotowanych przez kierowników katedr i podanych do publicznej wiadomości; student podczas egzaminu magisterskiego losuje 3 tezy; wraz z nadaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa kanonicznego absolwent otrzymuje tytuł licencjata prawa kanonicznego w rozumieniu prawa kościelnego.
Uchwała wchodzi w życie od początku roku akademickiego 2015/2016.
 • Tezy do egzaminu magisterskiego
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego  /pobierz formularz/
 • Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej /pobierz formularz/
 • Podanie o modyfikację tematu pracy dyplomowej /pobierz formularz/
 • Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej /pobierz formularz/
 • Podanie o wyznaczenie recenzenta i terminu obrony
 • Instrukcja dotycząca składania zgody-braku zgody na monitorowanie kariery absolwenta UKSW
 • Opis monitorowania karier absolwenta UKSW
 • Życiorys zawodowy. Osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW
 • Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim
 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
 • Wniosek o udostępnienie pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej /pobierz formularz/

   

 • ZASADY DOPUSZCZENIA STUDENTA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 • Przed złożeniem pracy w dziekanacie Student ma obowiązekzarchiwizować zatwierdzoną przez Promotora pracę w systemie APD:https://apd.uksw.edu.pl/.

 •  Instrukcja do archiwizacji pracy - STUDENT - pobierz

   Z uwagi na migrację danych z systemu APD do systemu USOS, od momentu
  archiwizacji pracy do momentu złożenia jej w Dziekanacie musi upłynąć doba.
  PO ZARCHIWIZOWANIU PRACY W APD STUDENT SKŁADA W DZIEKANACIE:

  3 egz. pracy dyplomowej(1 egz.przeznaczony do akt, należy wydrukowaćdwustronnie w miękkiej oprawie z płaskim grzbietem), pozostałe 2 egzemplarze drukowane są jednostronnie i oprawione w twardą okładkę

  Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego (do pobrania wzory podań na stronie  wpk.uksw.edu.pl; zakładka egzamin magisterski)

  życiorys zawodowy(do pobrania wzory podań na stronie wpk.uksw.edu.pl; zakładka egzamin magisterski)

  Z systemu APD wydrukowane– po zatwierdzeniu przez Promotora:

  Wniosek opowołanie komisji egzaminacyjnej

  Kartę pracy dyplomowej

  Oświadczenie o archiwizacji w systemie APD

  Kartę Obiegową– uruchamiana jest w systemie USOSweb na prośbę Studenta złożoną telefonicznie lub mailowo – wypełniamy ją elektronicznie, nie ma potrzeby drukowania

  Dowód wpłaty 60,00 złza wydanie dyplomu ukończenia studiów

   


  Wszystkie dokumenty mają być wypełnione i podpisane przez Studenta i Promotora.
   

  ODPIS DYPLOMU I SUPLEMENTU W JĘZYKU ANGIELSKIM:

  Studenci, którzy potrzebują odpis dyplomu w języku angielskim, zobowiązani są złożyć podanie o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim
  (do pobrania w zakładce wzory podańna stronie wpk.uksw.edu.pl; zakładka egzamin magisterski). Do podanianależy dołączyć dowód opłaty 40,00 zł.

  Prace przyjmowane będą wyłącznie z kompletem w/w dokumentów. Należy zadbać o wcześniejszeich zgromadzenie, wypełnienie i przedstawienie Promotorowido podpisu.

 
Biuro Karier UKSW zwraca się do studentów o wyrażenie swojej opinii, przez udział w anonimowym, internetowym badaniu karier zawodowych absolwentów UKSW.
CZY ZDOBYTA NA UKSW WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WPŁYNĘŁY NA TWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY? Proszę o zapoznanie się z instrukcją składania oświadczenia w tej sprawie.
Celem badań jest pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, poznanie ich opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie studiów w kontekście rynku pracy oraz poznanie dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.
Absolwenci ostatniego roku studiów są zobligowani do wypełnienia w systemie USOS formularza zgody lub braku zgody na udział w badaniu, który następnie należy złożyć wraz z obiegówką w Biurze Karier UKSW.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy (g.kafara@uksw.edu.pl, m.sulej@uksw.edu.pl,) lub telefoniczny (22 569 97 10; 22 569 68 45; 569 97 98; 569 96 42).

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach