Praktyki studenckie

Zakres organizacyjny praktyk studenckich
Opiekun praktyk studenckich: p. dr Katarzyna Majchrzak

Celem odbycia praktyki w wybranej instytucji, student jest zobligowany do uzyskania:
- pisemnej zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na odbycie przedmiotowej praktyki w wybranym przez siebie miejscu, czy instytucji (zgodę należy uzyskać kierując podanie do Pełnomocnika);
- podpisanego w 2 egzemplarzach porozumienia między instytucją, w której student chce odbyć praktykę a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na podstawie porozumienia i zgody Pełnomocnika student otrzymuje skierowanie na praktykę, kartę praktykanta oraz dzienniczek praktyk.

Dokumenty praktykanta

 https://bk.uksw.edu.pl/node/20Wszystkie wymagane dokumenty, formularze i wzory, dostępne są na stronie Biura Karier http://bk.uksw.edu.pl/UKSW, które ten zakres zadań koordynuje.
Dokumenty należy przynieść najpóźniej 5 dni przed praktyką.
Niezależnie od tego, jaka praktyka jest odbywana, wszystkie dokumenty dotyczące praktyk muszą być dostarczone do Biura Karier najpóźniej dzień przed rozpoczęciem praktyki.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach