Rekrutacja 2020/2021

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 9 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 10 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Roczny kurs dokształcającyskierowany jestdo absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i odbywają się one w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Dokładne informacje dotyczące terminów zajęć oraz sposobu ich prowadzenia (zdalnego lub stacjonarnego) zostaną podane we wrześnie br.

Zapisy na kurs odbywają się od 1 lipca 2020r. od godziny 10:00  do 15 września 2020r.do godziny 22:00 poprzez rejestrację w systemie IRK system IRK

Opłata za kurswynosi 3.200,00 zł, należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu IRK)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      2 fotografie

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego

·      po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK (przesyłamy skan formularza wraz ze skanem pozostałych dokumentów na adres mailowy:  prawokan@uksw.edu.pl, oryginał dostarczamy podczas pierwszego zjazdu), uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem: kurs dokształcający dla doktorantów. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego – skan potwierdzenia opłaty.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.


 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach