Rekrutacja na Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego - kurs dla doktorantów 2022/2023


Rekrutacja na Kurs dokształcający dla doktorantów w roku akademickim 2022-2023 Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

TRZECI CYKL STUDIÓW PRAWA KANONICZNEGO

Adresaci

Kurs dokształcający dla doktorantów (TRZECI CYKL STUDIÓW PRAWA KANONICZNEGO) trwający dwa semestry (jeden rok akademicki) skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.


Cel

Celem rocznego kursu dokształcającego, realizowanego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego, jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, łaciny oraz przygotowanie do pisania pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, odbywają się one stacjonarnie w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w środy. Kurs obejmuje 9 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy, 20 godzin języka łacińskiego oraz 10 godzin seminarium. Łącznie 120 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów. Dokładny plan zajęć i terminy środowych zjazdów zostaną podane we wrześniu br.


Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.


Rekrutacja na rok akademicki 2022-2023

Nabór kandydatów odbędzie się poprzez internetową rejestrację kandydatów na stronie https://oferta.uksw.edu.pl Zapis na Kurs trwa od 1 czerwca 2022 r. od godziny 10:00 do 30 września 2022 r. do godziny 23:59. Na kurs rejestrujemy się poprzez poniższy link;
https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2022/programme/K_WK-P-RPK3/


Wymagane dokumenty:

-    podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta),
-    odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem,
-    odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego,
-    1 fotografia, o ile nie została wgrana do systemu,
-    zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych oraz należących do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK, to znaczy po przesłaniu skanu ww. formularza oraz pozostałych dokumentów na adres mailowy: prawokan@uksw.edu.pl (oryginał należy dostarczyć najpóźniej podczas pierwszego zjazdu), uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta bankowego, na które należy jednorazowo dokonać wpłaty za Kurs, która wynosi 3.200,00 zł. Przy wpłacie proszę dopisać tytułem: kurs dokształcający dla doktorantów. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Dowód wpłaty czesnego - skan potwierdzenia opłaty - należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej podczas pierwszego zjazdu.

Uruchomienie Kursu będzie uzależnione od odpowiedniej liczby kandydatów ustalonej w kalkulacji na dany rok. Informacja o tym, czy Kurs zostanie uruchomiony w roku akademickim 2022-2023 zostanie podana najpóźniej dzień po zakończeniu rekrutacji.


Informacje i kontakt

Więcej informacji nt. Kursu znajduje się na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (https://wpk.uksw.edu.pl/) w zakładkach: Studia, Studenci, Doktoranci, Rekrutacja. Ewentualne pytania prosimy kierować do Kierownika Kursu S. dr hab. Bożeny SZEWCZUL, prof. uczelni: b.szewczul@uksw.edu.pl 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach