Studia doktoranckie

Doktoranci | ksztalcenie.uksw.edu.pl

Program studiów doktoranckich

Tryb doktoryzowania osób,

które otworzyły przewód doktorski przed dniem 30.04.2019

Podstawy  prawne:

- Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875)

- Uchwała Nr 201/2019  Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r., w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

1.      Doktorant, który uprzednio wszczął przewód doktorski, przedkłada rozprawę doktorską promotorowi (ewentualnie drugiemu promotorowi i promotorowi pomocniczemu, jeżeli zostali powołani) a także streszczenia w języku angielskim i polskim. Objętość streszczenia do 5 stron.

 

2.      Promotor (lub promotorzy, nie dotyczy to promotora pomocniczego), osobiście lub przez pośrednictwo doktoranta przekazuje do Sekretariatu WPK swoją pisemną opinię na temat rozprawy doktorskiej (nie może być tylko akceptacja) przewodniczącemu Rady Dyscypliny Prawa Kanonicznego oraz podpisany przez siebie raport z oceny oryginalności rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym https://jsa.opi.org.pl/home/login Sprawdzenia oryginalności rozprawy dokonuje promotor. Tym samym promotor umożliwia doktorantowi złożenie egzemplarzy rozprawy w Sekretariacie.

 

3.      Doktorant składa w Sekretariacie WPK:

• Rozprawa doktorska - 6 egzemplarzy w twardej okładce, drukowane jednostronnie

Wniosek o wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz recenzentów – (pobierz wniosek)

• Życiorys naukowy w wersji 1-szej osoby (urodziłem się …) oraz w wersji 3-ciej osoby (urodził się …)

• Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim (wersja papierowa)

• Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (wersja papierowa)

• Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniami zapisana na pendrive w formacie PDF

• Informacja o numerze ORCID

• Doktorant wypełnia też Kartę Obiegową Studenta

 

4.      Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o powołaniu dwóch recenzentów spoza UKSW i po wpłynięciu recenzji powołuje Komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich:

- z dyscypliny podstawowej (komisja w składzie co najmniej pięciu osób mających przynajmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotor)

- z dyscypliny dodatkowej (komisja w składzie co najmniej trzech osób, w tym promotora, oraz co najmniej jednej, która posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki do której należy dodatkowa dyscyplina naukowa, stanowisko profesora UKSW lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej)

- z języka obcego – komisja w składzie co najmniej trzech osób (w tym lektor z UKSW). Z egzaminu jest zwolniony doktorant,  który do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego dołączył kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego znajdującego się w wykazie certyfikatów stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Terminy egzaminów, ustala przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z   przewodniczącymi komisji. O terminach zawiadamia się doktoranta na 2 tygodnie przed egzaminami.

 

5.      Po otrzymaniu ostatniej recenzji, Sekretariat WPK umieszcza wszystkie recenzje i kopię streszczenia rozprawy doktorskiej na stronie internetowej Instytutu Prawa Kanonicznego.

 

6.      Rada Dyscypliny po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

 

7.      Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Dyscypliny, w której uczestniczą recenzenci oraz promotor (może być nieobecny jeden recenzent) i ewentualnie promotor pomocniczy. Rada Dyscypliny podejmuje dwie uchwały:

               (1) w sprawie przyjęcia publicznej obrony

(2) w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej

 

• Promotor przedstawia życiorys naukowy doktoranta.

• Doktorant wygłasza autoreferat, w którym przedstawia główne tezy rozprawy doktorskiej.

• Recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności jednego z recenzentów przewodniczący Rady Dyscypliny zarządza odczytanie recenzji. Doktorant odpowiada na pytania recenzentów.

• Przewodniczący Rady Dyscypliny otwiera dyskusję, w której mogą zabrać głos i zadawać pytania  wszyscy obecni na posiedzeniu.

• Rada Dyscypliny przeprowadza dyskusję na posiedzeniu niejawnym a następnie w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony oraz w sprawie nadania stopnia doktora.

 

8.      We wszystkich głosowaniach Rady Dyscypliny w procedurze doktoryzowania biorą udział członkowie Rady Dyscypliny – profesorowie i profesorowie uczelni. Podczas każdego głosowania musi wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania (czyli członkowie Rady Dyscypliny oraz promotor i recenzenci), lecz nie mniej niż 9 członków Rady Dyscypliny.

 

9.      Każdy doktor zobowiązany jest do elektronicznego wypełnienia karty SYNABA. Elektroniczna ankieta na temat doktoratu jest wysyłana do OPI czyli ośrodka przetwarzania informacji. Program można pobrać na stronie:  http://nauka-polska.pl

 

Przytoczony wyżej tryb obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dla przewodów doktorskich otwartych przed dniem 30 kwietnia 2019 i niezamkniętych do dnia 31 grudnia 2021 (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) termin zamknięcia został wydłużony do dnia 31 grudnia 2022 roku na mocy Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Doktoranci powinni więc złożyć rozprawy doktorskie do dnia 1 września 2022, aby umożliwić przeprowadzenie trybu doktoryzowania  i nadanie stopnia doktora do dnia 31 grudnia 2022 roku.


 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach