ERASMUS

===========================================================================================

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu podstawowej rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2021/2022.

W trakcie posiedzenia Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski kandydatów z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz podjęła decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdu na studia do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+.

Wyniki rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskich w roku akademickim 2021/2022 (Wyniki kwalifikacji).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+, studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego. Odwołanie składa się w formie pisemnej. Decyzja podjęta przez Dziekana Wydziału jest ostateczna.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie Erasmus+ znajdującymi się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

 

==========================================================================================

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu w dniu 15 lutego 2021 roku rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Pełnomocnika Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgra Arkadiusza Mroza.

Wniosek składany jest na formularzu, przyjętym i ogłoszonym przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW (dostępnym na stronie internetowej www.dwm.uksw.edu.pl).

Najbliższy termin składania wniosków w ramach I etapu upływa w dniu 4 marca 2021 roku. Po zakończeniu trwającej rekrutacji podstawowej uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca, która będzie miała charakter ciągły.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się obowiązującą na WPK UKSW Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+ SMP/SMPA - wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

procedura rekrutacji - plik

==================================================================================

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2021 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2021/2022.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 15 lutego 2021 roku (godz. 00.01) do dnia 4 marca 2021 roku (godz. 23.59).

W ramach rekrutacji studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.

Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (terminy egzaminów zostaną ogłoszone na stronie www.sjo.uksw.edu.pl), w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:

Procedura Rekrutacyjna Programu Erasmus+ na wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2021/2022 obowiązująca na WPK UKSW (do pobrania)

Instrukcja rejestracji studentów i doktorantów w systemie USOSweb (do pobrania)

Instrukcja wystawiania opinii w systemie USOSweb dla nauczycieli akademickich (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

 

procedura rekrutacyjna -plik

rejestracja studentów - plik

wystawianie opinii w systemie USOSWEB - plik

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach