Termin i miejsce składania dokumentów na WPK

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty będą przyjmowane w pokoju 54 (stary gmach) w godzinach 9-14:00 w następujących terminach (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):

20.07.-22.07.2021 roku;

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia na Wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia: 1) Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata; 2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego); 3) Oryginał dokumentu tożsamości do okazania w trakcie składania dokumentów; 4) Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS); 5) Osoby świeckie: opinia proboszcza lub katechety; Osoby duchowne: pozwolenie biskupa diecezjalnego lub przełożonego wyższego. 6) Dokument potwierdzający status finalisty lub laureata olimpiady lub konkursu wymienionych w zasadach rekrutacji.

Zasady bezpieczeństwa: https://wpk.uksw.edu.pl/node/5


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach