Doktoranci

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

W dniu 25 lutego 2021 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 23.06.2021-04.07.2021

Rejestracja dodatkowa kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 30.08.2021-05.09.2021

Poniżej link do szczegółowych informacji dotyczących zasad i terminów rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

=====================================================================================

Legitymacje Studenckie oraz Doktoranckie nadal ważne:

Szanowni Studencki oraz Doktoranci,

Informujemy, że Wasze legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

=========================================================================================
Zapraszamy do zapoznania się z wraunkami rekrutacji 
na Kurs dokształcający dla Doktorantów: https://wpk.uksw.edu.pl/node/610

=========================================================================================

Rok Akademicki 2020/2021

 Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

 - treść załącznika nr 1

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej UKSW w Warszawie (szkoladoktorska@uksw.edu.pl) oraz zapoznanie się ze stroną internetową Szkoły (www.szkladoktorska.uksw.edu.pl).

=========================================================================================

Od roku akademickiego 2019/20 na  Wydziale Prawa Kanonicznego nie jest prowadzona rekrutacja na studia doktoranckie.

Została powołana Szkoła Doktorska, w której są możliwie studia doktoranckie: http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

=========================================================================================

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w UKSW na rok 2018/2019 (Uchwała Senatu nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 2018).

Terminarz rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2018/2019

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 4 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 54, w dniach od 4 czerwca do 7 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).

3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w pok. 55 - 18 września 2018 r. (wtorek) w godzinach: 10.00-13.00.

4. Poza wyznaczonym terminem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

 

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Roczny kurs dokształcającyskierowany jestdo absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W semestrze pierwszym odbywają się one w następujących terminach: 19.10.2017; 16.11.2017; 7.12.2017; 4.01.2018; 18.01.2018 (od godz. 9.00-17.45), w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Terminy zajęć semestru drugiego będą podane w późniejszym czasie.

Zapisy na kurs odbywają się od 3 lipca 2017 r. do 22 września 2017 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11; 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

Opłata za kurswynosi 2.700,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnego wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2 września 2002 roku.

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW www.wpk.uksw.edu.pl)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      2 fotografie

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego

po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem: kurs dokształcający dla doktorantów. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.

 

Kierownik studiów doktoranckich

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj

Szanowni Państwo,
Informujemy, ze Ministerstwo ogłosiło informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html
 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że rozpoczęliśmy nabór artykułów do publikacji pokonferencyjnej "Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem". 
Wymogi redakcyjne znajdziecie Państwo w załączniku. Artykuł nie może przekroczyć 20 tys. znaków. Artykuły niespełniające wymogów redakcyjny będę odsyłane do poprawy. 
W załączniku znajdziecie Państwo także formularz recenzji, który powinien wypełnić i podpisać wybrany przez Państwa recenzent (np. opiekun naukowy z formularza zgłoszeniowego). Druga recenzja zostanie przeprowadzona przez osobę wybraną przez Redakcję. Osoba ta pozostanie dla Państwa anonimowa. Dwie pozytywne recenzje są warunkiem opublikowania Państwa artykułu.
Artykuł (w wersji edytowalnej - np. .doc, .docx) wraz z podpisanym przez recenzenta formularzem recenzji proszę przesyłać na adres: oknbmnich@gmail.com do dnia 30 czerwca 2016 r. 
Zostało nieco ponad tydzień czasu, stąd ponaglamy do nadsyłania tekstów.
Pliki powinny mieć następującą nazwę:
(Artykuł) Imię Nazwisko (np. Piotr Kowalski)
(Recenzja) Imię Nazwisko - recenzja (np. Piotr Kowalski - recenzja)
Jak wierzymy, książka ukaże się do końca 2016 r.
Z wyrazami uszanowania,
Bolesław A. Dùllek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 
 
Szanowni Doktoranci,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kierownikiem studiów doktoranckich ? ks. prof. dr. hab. Markiem Sajem oraz reprezentantami Zarządu Samorządu Doktorantów dnia 6 października br. o godz. 15 w Sali 328 na kampusie Dewajtis. 
Tematyką spotkania będą zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów, zmiana struktury Samorządu Doktorantów, a także podstawowe informacje na temat możliwości starania się o stypendia doktoranckie na naszej Uczelni.
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Samorządu Doktorantów
 
 
 
dotyczący podziału środków przyznanych przez MNiSzW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich jednostki naukowej w roku 2015
 
Informacja dot. akademika dla doktorantów stacjonarnych
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
doktoranci II - IV roku: od 12 maja do 29 maja 2015 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015
WSZYSCY OBOWIĄZKOWO SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH ZA ROK 2014 (wykaz dokumentów i wniosek do pobrania znajduje się na stronie dpm.uksw.edu.pl) 
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów
Zofia Parol
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud.23
01-938 Warszawa 
tel. 22 569 96 98
fax: 22 569 97 83fax: 22 569 97 83
 
Szanowni Państwo,
Przesyłam informację o szkoleniach zagranicznych dla młodych naukowców i doktorantów, otrzymaną  od ks. prof. Macieja Bały.
 
Można już składać wnioski na I turę dofinansowań Prorektora do inicjatyw Kół naukowych.
Zgodnie z Regulaminem rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich § 27 ust. 1 informujemy, że termin składania wniosków biorących udział w pierwszej turze trybu konkursowego upływa 15 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00.
Komplet dokumentów zawierający dokładny opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 11/2014 z 17 lutego 2014 r., należy dostarczyć do Działu Kształcenia (pok. 037) lub elektronicznie na adres e-mail kola@uksw.edu.pl
Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie wymagane podpisy, w przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
?Catering, poczęstunek, artykuły spożywcze
?Wolne przejazdy (bez delegacji, umów)
Niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie Działu Kształcenia w zakładce Organizacje studenckie i doktoranckie http://www.ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/organizacje-studenckie-i-dokt.... Jednocześnie informuje, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie proszę się zapoznać z aktualnym wykazem działalności kół naukowych ? znajduje się na stronie Działu Kształcenia . Jeśli Państwa koło znajduje się w części ?Koła ? zawieszona działalność? oprócz wniosku o dofinansowanie muszą Państwo złożyć formularz aktualizacyjny. Bez tego wnioski o dofinansowanie nie będzie przyjęty.
 
Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową "Ignis Ardens. W 100-lecie śmierci Św. Piusa X", która odbędzie się w środę 26 listopada br. w godz. 10.00 - 15.00 w Auli im. Roberta Schumana (Campus Uniwersytecki przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek Auditorium Maximum).
Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje konferencję doktorantów pt.: Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła. Sympozjum odbędzie się 30 maja 2015 roku. Do wygłoszenia referatów zapraszamy doktorantów roku I, II oraz III. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 listopada 2014 roku na adres mailowy: utriusque.iuris@onet.eu. Więcej informacji na temat konferencji.
 
Konkurs ?Otwarte Drzwi? 2014
Informujemy studentów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów, którzy piszą prace dyplomowe na temat osób z niepełnosprawnością, że mogą przystąpić do organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XI edycji Konkursu ?Otwarte Drzwi? na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/

Zaproszenie na Konferencję Naukową z cyklu Interdyscyplinarne Spojrzenie Na Społeczeństwo. Jak dostrzec zmianę? 26-27 września 2014 roku

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów ?Nowy model procesu karnego? (Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 16 maja 2014 r.).

Informacje dotyczące uczestnictwa w Konferencji Naukowej Doktorantów ?Nowy model procesu karnego?

Konkurs na członka Komisji Prawnej; Konkurs na członka zespołu prawnego Rzecznika Praw Doktoranta

Informacje o stypendium ministra:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach