Doktoraty

DOKTORATY OBRONIONE NA WYDZIALE PRAWA KANONICZNEGO UKSW

Data wszczęcia Nazwisko doktoranta Tytuł rozprawy Promotor Recenzenci Data obrony i nadania stopnia L.P
 
16.12.1997 KRAJCZYŃSKI Jan Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej w latach 1983-1994. Prof.dr hab. Wojciech GÓRALSKI Prof.dr hab. Bronisław ZUBERT Prof.dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI 21.12.1999 1.
07.11.1995  SZEWCZUL Bożena Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych. Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKI Prof.dr hab. Bronisław ZUBERT Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI 18.01.2000 2.
15.10.1996  PATOLETA Bogusław Działalność ustawodawcza i administracyjna Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego w latach 1946-1972. Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI Prof.dr hab. Jan DUDZIAK Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKI 18.01.2000 3.
26.10.1998 SAJ Marek Formacja do życia zakonnego i kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKI Prof.dr hab. Jan Dyduch Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI 22.05.2001 4.
18.01.1999 DULLAK Kazimierz Problem odnowy życia sakramentalnego wiernych w świetle ustawodawstwa synodalnego w Polsce w latach 1983- 1999. Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI  Prof.dr hab. Jan DUDZIAK Prof.dr hab. Czesław RYCHLICKI 20.03.2001 5.
14.12.1998 NOWICKI Andrzej Obowiązek celibatu  kapłańskiego. Studium teologiczno- prawne. Prof. dr hab. Czesław RYCHLICKI Prof. dr hab. Henryk MISZTAL Prof.dr hab. Wojciech GÓRALSKI 11.12.2001 6.
18.01.1999 ZIELIŃSKI Jacek Istotne obowiązki małżeńskie w świadomości chrześcijan rozwiedzionych na przykładzie wybranych parafii Archidiecezji Warmińskiej. Studium kanonistyczno-socjologiczne. Prof. dr hab.Ryszard SZTYCHMILER Prof. dr hab. Jan DYDUCH Prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI 11.12.2001 7.
18.01.1999  ŚWITO Lucjan Wykluczenie bonum prolis w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej. Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR 11.12.2001 8.
16.01.1996 CYMBAŁA Jan Istotne obowiązki małżeńskie w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w ?Decisiones?. Prof. dr hab.Ryszard SZTYCHMILER Prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI 19.02.2002 9.
18.01.2000 PIETRZAK Helena Opodatkowanie kościelnych osób prawnych i fizycznych według aktów prawnych i praktyki władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Studium prawno-historyczne. Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Wacław GORONOWSKI Prof. dr hab.Józef KRUKOWSKI 30.04.2002 10.
18.01.1999 FILARSKI Janusz Obowiązek stałej formacji kapłanów diecezjalnych w polskim ustawodawstwie synodalnym po Soborze Watykańskim II. Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Czesław RYCHLICKI Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 26.06.2002 11.
14.03.2000 WYSKIEL Tadeusz Posługa duszpasterska proboszcza w uchwałach synodów polskich w latach 1983-2000. Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Jan DYDUCH Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKI 26.06.2002 12.
24.10.2000 KRAIŃSKI Wiesław Symulacja całkowita zgody małżeńskiej w orzeczeniach Roty Rzymskiej pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prof. dr hab.Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab.Henryk STAWNIAK 03.12.2002 13.
22.05.2001 DOMASZK Arkadiusz Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych w zakresie przepowiadania słowa Bożego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Prof. dr hab.Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Jan DYDUCH Prof. dr hab.Józef WROCEŃSKI 08.04.2003  14.
25.02.2003 KROCZEK Piotr Zasada clara non sunt interpretanda w prawie kanonicznym. Prof. dr hab.Remigiusz SOBAŃSKI Prof. dr hab. Maciej ZIELIŃSKI  Prof. dr hab.Jerzy SYRYJCZYK 18.11.2003 15.
18.11.2003 ADAMCZYK Jerzy Katechizacja w świetle uchwał Synodów Polskich pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 11.05.2004 16.
22.06.2003 CIUPAK Józef Posługa władzy w prawie własnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI Bp Prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA Prof. dr hab. Julian KAŁOWSKI 21.06.2004 17.
25.02.2003 SOBCZYK Paweł Zasady relacji Państwo-Kościół w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w postulatach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących Konstytucji RP. Prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI Prof. dr hab. Henryk MISZTAL Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 21.06.2004 18.
19.12.2000 PAWLIK Stanisław Posługa charytatywna Kościoła w uchwałach polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 14.12.2004 19.
17.12.2002 SZALA Witold Natura i ustrój prawny prałatury personalnej Opus Dei. Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Henryk MISZTAL Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 26.04.2005  20.
17.12.2002 MARTINEZ Diego La solicitud por Iglesia en la formación de los candidatos al presbiterado, a la luz del canon 257 § 1 del Código de Derecho Canónico de 1983. Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 26.04.2005 21.
14.12.2004 BRZEMIA-BONAREK Aleksandra Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Prof. dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 16.05.2006 22.
26.10.2004 CZUPRYŃSKI Dariusz Uzupełnienie upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa. Studium kanoniczno-dogmatyczne. Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR 13.06.2006 23.
19.03.2002 TRZECIAK Bogusław Klauzule odsyłające w obowiązujących konkordatach z Hiszpanią i z Polską. Prof. dr hab Józef KRUKOWSKI Bp Prof. dr hab. Tadeusz PIERONEK Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 13.06.2006 24.
22.02.2005 NOWICKA Urszula Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno-prawne. Prof. dr hab Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 20.06.2006 25.
14.03.2006 NOWAKOWSKI Bartosz Wkład Księdza Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II. Prof. dr hab Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 17.10.2006 26.
18.11.2003 MAKOWSKI Marek Nominacje biskupów według Kodeksu Prawa Kanonicznego i konkordatów obowiązujących. Prof. dr hab Józef KRUKOWSKI Prof. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 14.11.2006 27.
18.11.2003 ZABROCKI Marcin Synod Diecezji Chełmińskiej z 1959 roku. Studium prawno-historyczne. Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI Prof. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 14.11.2006 28.
28.11.2006 STOKŁOSA Marek Osoba przełożonego prowincjalnego w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego i prawie własnym Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego. Prof.J. Andres Gutierrez   Papieski Uniwersytet Lateraneński w Rzymie 29.
14.03.2000 GOŁEBIOWSKA Anna Dowód z opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów określonych w kan. 1095, nn. 1-3. Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. rozpatrywanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI 20.02.2007 30.
26.10.2004 WYTRWAŁ Tomasz Pojęcie ?Rodzina Dominikańska? w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001. Prof. dr hab Julian KAŁOWSKI Prof. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 17.04.2007 31.
16.05.2006 KOŁODKO Agata Przyczyny niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa w wyrokach Sądu Kościelnego w Białymstoku w latach 1983-2006. Prof. dr hab Janusz GRĘŹLIKOWSKI Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 13.11.2007 32.
13.12.2005 SOKOŁOWSKI Dariusz Instytucja wyższych seminariów duchownych diecezjalnych w polskim ustawodawstwie partykularnym w latach 1983-2005. Prof. dr hab Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Jan DYDUCH Dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 19.02.2008 33.
17.01.2006 ŚMIAROWSKI Henryk Życie pustelnicze w Polsce w świetle kanonu 603 KPK z 1983 roku. Problemy i perspektywy. Prof. dr hab Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Wiesław BAR Prof.dr hab. Julian KAŁOWSKI 19.02.2008 34.
16.10.2007 ZABOROWSKI Marek Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie communicatio in sacris od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku. Prof. dr hab Zbigniew JANCZEWSKI Bp prof. dr hab Andrzej DZIĘGA Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI 06.05.2008 35.
26.06.2001 FEDERKIEWICZ Mieczysław Problem współpracy duchownych i świeckich w realizacji misji Kościoła w świetle uchwał synodów polskich po 1983 roku. Prof. dr hab Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof.dr hab. Józef WROCEŃSKI 17.06.2008 36.
17.01.2006 KODZIA Jarosław Znaczenie eklezjalno-społeczne beatyfikacji i kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego. Prof. dr hab Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Henryk MISZTAL Prof.dr hab. Henryk STAWNIAK 28.10.2008 37.
24.05.2005 DĘBIŃSKI Robert Ochrona wolności myśli, sumienia i religii w umowach między-narodowych o zasięgu uniwersalnym i w Deklaracji Soboru Watykańskiego II ? Dignitatis Humane. Studium prawno-porównawcze. Prof. dr hab Krzysztof WARCHAŁOWSKI Bp Prof. dr hab. Tadeusz PŁOSKI Prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI 28.10.2008 38.
20.02.2007 BARTCZAK Adam Obrona ważności małżeństwa a poszukiwanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego na podstawie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w Trybunale Diecezji Łódzkiej w latach 1920-2006?. Prof. dr hab Grzegorz LESZCZYŃSKI Prof. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 04.11.2008 39.
13.11.2001 CIBOROWSKA Aldona Ochrona prawa do dobrego imienia oraz intymności w prawie polskim i w prawie kanonicznym. Prof. dr hab Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 16.12.2008 40.
17.06.2008 KAŁDUŃSKI Adam Wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa w doktrynie i orzecznictwie rotalnym pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Prof. dr hab Ginter DZIERŻON Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 23.06.2009 41.
05.06.2007 GĄGOR Katarzyna Wkład ks. Mariana Żurowskiego do rozwoju nauki prawa kanonicznego. Prof. UKSW dr hab. Ginter DZIERŻON Prof. dr hab. Eward GÓRECKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 20.10.2009 42.
16.12.2008 BĄCZEK Robert Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego. Prof. dr hab.  Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Stanisław TYMOSZ Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 27.04.2010 43.
15.12.2009 JAKUBIAK Tomasz Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej. Prof. dr hab.  Zbigniew JANCZEWSKI Prof. dr hab. Wiesław WENZ Prof. dr hab. Wojciech NECEL 27.04.2010 44.
26.05.2009 MIERZEJEWSKI Krzysztof Uzależnienie od internetu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego. Prof. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 08.06.2010 45.
24.02.2009 PAWLASZCZYK Adam Prawo małżonków do zaskarżenia ważności małżeństwa a obrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym. Prof. dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI Prof. dr hab. Józef KRZYWDA Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 26.10.2010 46.
17.04.2007 KRZYWKOWSKA Justyna Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich zastosowanie w sądach kościelnych w Polsce (1983-2007). Prof. dr hab Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 09.11.2011 47.
19.02.2008 KRZYŻAK Lesław Treść wiary boskiej i katolickiej w świetle kanonu 750 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Motu Proprio ?Ad Tuendam Fidem?. Prof. dr hab Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Czesław RYCHLICKI Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR 09.11.2011 48.
23.06.2009  MAJCHRZAK Katarzyna Ochrona karna prawa do życia dziecka poczętego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Prof. dr hab Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 25.01.2011 49.
17.01.2007 PRUSIŃSKI Zbigniew Wyroki Trybunału Łomżyńskiego w sprawach rozpoznawanych w kolejnych instancjach z tytułu przymusu i bojaźni oraz symulacji w latach 1945-2005. Prof. dr hab Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Edward GÓRECKI Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI 10.05.2011 50.
24.02.2009 PONIATOWSKI Michał Zasada poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w prawie kanonicznym i jej recepcja w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw. Prof. dr hab Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Mirosław SITARZ Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 03.04.2012 51.
21.06.2011 GAŁCZYŃSKI Marcin Patologiczna zazdrość a niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Prof. dr hab Jan KRAJCZYŃSKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT 08.05.2012 52.
21.06.2011 STASIAK Mariusz Osobowość zależna jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1095 KPK) w orzeczeniach Rotalnych oraz ich recepcja w orzeczeniach wybranych Trybunałów Kościołów Partykularnych. Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI; Prof. dr hab. Stanisław PAŹDZIOR 15.01.2013 53.
16.10.2012 SZERSZEŃ Krzysztof Zasada poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym, w prawie konstytucyjnym RP i w prawie traktatowym Unii Europejskiej. Studium prawno-porównawcze. Prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI; Prof. dr hab. Mirosław SITARZ 15.10.2013 54
26.06.2012 PASZKO Wojciech Podstępne wprowadzenie w błąd (kan.1098) w wyrokach I i II instancji Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego po 1983 r. Prof. dr hab. Wojciech NECEL Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI; Prof. dr hab. Wiesław WENZ 15.10.2013 55
26.06.2012 BURCHARD Łukasz Kategoria poczytalności oraz winy w kanonicznym i polskim prawie karnym. Studium komparatystyczne. Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI Prof. dr hab. Marek SAJ; Bp dr hab. Artur MIZIŃSKI 12.11.2013 56
13.11.2012 CZUJEK Marcin Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne. Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI; Dr hab. Bartosz NOWAKOWSKI 03.06.2014 57
22.09.2009 HOFMAN Marian Kancelaria parafialna w służbie ewangelizacji w świetle uchwał synodów polskich w latach 1983-2010. Prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI Prof. dr hab. Krzysztof BURCZAK; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 04.11.2014 58
21.06.2011 OSSOWSKI Krzysztof Sprawa beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Krzysztof Konstantyna Dominika (1870 -1942). Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Henryk MISZTAL; Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 09.12.2014 59
14.05.2013
 
IWAŃCZAK Stanisław Struktury duszpasterstwa polskojęzycznego we Włoszech po 1989 roku Prof. dr hab. Wojciech NECEL Prof. dr hab. Wiesław WENZ; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 17.02.2015 60
24.09. 2013 MRYKA Jan Ewolucja norm prawa kanonicznego dotyczących podmiotu sakramentu namaszczenia chorych od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI Prof. dr hab. Bronisław ZUBERT; Prof. dr hab. Piotr RYGUŁA 14.04.2015 61
19.03.2013 KORYBALSKI Marcin Recepcja powszechnego ustawodawstwa prawno-liturgicznego w postanowieniach posoborowych Synodów Archidiecezji Gnieźnieńskiej Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI Prof. dr hab. Kazimierz DULLAK; Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 12.05.2015 62
12.04.2011 OSIŃSKI Sebastian Wkład biskupów włocławskich w recepcję norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI Prof. dr hab. Krzysztof BURCZAK; Prof. dr hab. Wojciech NECEL 02.06.2015 63
24.09.2013 PIELICHOWSKI Jerzy Schizofrenia jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI Prof. dr hab. Wiesław WENZ; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 15.12.2015 64
12.06.2012 WRONOWSKA Marta Przedawnienie w kanonicznym prawie karnym. Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Lucjan ŚWITO; Prof. dr hab. Marek SAJ 12.01.2016 65
06.03.2012 TACIKOWSKA Magdalena Ochrona prawa do życia w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Józef KRZYWDA; Prof. dr hab. Helena PIETRZAK 12.01.2016 66
21.06.2011 MUSZYŃSKI Piotr Dyscyplina życia i posługi prezbiterów według uchwał polskich synodów diecezjalnych pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI Prof. dr hab. Mirosław SITARZ; Prof. dr hab. Marek SAJ 23.02.2016 67
11.12.2012 PAWLAK Tomasz Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego do nauki w zakresie kościelnego prawa procesowego. Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR Dr hab. Robert KANTOR; Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 23.02.2016 68
12.06.2012
BŁASZKÓW- NOWAK Karolina 
Status prawny struktur duszpasterstwa polskojęzycznego we Francji. Prof. dr hab. Wojciech NECEL Prof. dr hab. Wiesław BAR; Prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI 15.03.2016 69
12.06.2012
NOWAK Rafał
Arcybiskup Szczepan Wesoły jako organizator struktur polskojęzycznego duszpasterstwa  w Europie Zachodniej.  Prof. dr hab. Wojciech NECEL Dr hab. Jerzy ADAMCZYK; Prof. dr hab. Arkadiusz DOMASZK 15.03.2016 70
17.11.2015 KAMIŃSKI Rafał Prawna ochrona środków społecznej komunikacji. Studium kanoniczno-teologiczne. Prof. dr hab. Marek SAJ Prof. dr hab. Wiesław WENZProf. dr hab. Lucjan ŚWITO 17.05.2016 71
13.05.2014 OLSZEWSKA Anna Problematyka małżeństwa i rodziny w świetle instrukcji Erga migrantes caritas Christi. Prof. dr hab. Wojciech NECEL Prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILERProf. dr hab. Kazimierz DULLAK 28.06. 2016 72
24.06.2014 SZAFRANKO Anna
Przedślubna ciąża w sprawach z Diecezji Ełckiej o stwierdzenie nieważności małżeństwa zakończonych 
prawomocnym wyrokiem.
Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR Prof. dr hab. Edward GÓRECKI; Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI 28.06. 2016 73
23.03.2004 ZDUNEK Ewa Ochrona prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w prawie kanonicznym i w prawie państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium prawno-porównawcze. Prof. dr hab. Helena PIETRZAK

Prof. dr hab. Paweł SOBCZYK;
Prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI

08.11.2016 74
09.11.2010 WÓJCICKI Rafał Symulacja zgody małżeńskiej w wyrokach Trybunału Metropolitalnego Warszawskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI

Prof. dr hab. Kazimierz DULLAK;
Prof. dr hab. Henryk STAWNIAK

06.12.2016 75
12.01.2016

WIERZCHANOWSKI

Rafał

Status prawny katolika - formalnego apostaty w związku z motu proprio Omnium i mentem Benedykta XVI z 2009 roku

Prof. dr hab.
Henryk STAWNIAK

Prof. dr hab.Tomasz ROZKRUT
Prof. dr hab. Elżbieta Szczot

17.01.2017 76
26.11.2013

STASIUK

Paweł

Wpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej w latach 1983-2004

 

Prof. dr hab.
Ginter
DZIERŻON

Prof. dr hab. Piotr
MAJER

Prof. dr hab. Lucjan
ŚWITO

21.02.2017 77
21.06.2011 SIKORSKA Elżbieta

Transitus w ramach życia konsekrowanego w Kościele łacińskim w  świetle prawa powszechnego i własnego w latach 1983-2011

Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

Dr hab. Robert KANTOR, UPJPII
Prof. dr hab. Marek STOKŁOSA

27.06.2017 78
02.06.2015 AUGUŚCIK Mariusz

Epikeia w prawie kościelnym

Prof. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI,
Prof. dr hab. Andrzej PASTWA
14.11.2017 79
09.05.2017 IMIELSKA Barbara Sytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnym

Prof. dr hab.
Marek SAJ

Prof. dr hab. Piotr KROCZEK             Prof. dr hab. Wiesław WENZ

16.01.2018 80
14.04.2015 SZYMAŃSKA Kinga Wpływ zaburzeń odżywiania na zdolność konsensualną do zawarcia małżeńśtwa Prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI
Prof. dr hab. Elżbieta SZCZOT

13.11.2018 81
28.06.2016 KLIMKIEWICZ Daniel

Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939
/streszczenie/

Prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

Prof. dr hab. Andrzej PASTWA
Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT

 

15.01.2019 82
14.06.2017 MAJ Zuzanna

Sakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017
/streszczenie/

Prof. dr hab.
Zbigniew JANCZEWSKI

Prof. dr hab. Artur MIZIŃSKI
Prof. dr hab. Wiesław WENZ

19.02.2019 83
12.12.2017 JANOWICZ Jarosław

Działalność ustawodawcza biskupów diecezji elbląskiej w latach 1992-2017
/streszczenie/

Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI Prof. dr hab. Krzysztof BURCZAK
Prof. dr hab. Jerzy ADAMCZYK
19.02.2019 84
15.05.2018 MUCHA Marta

Władza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu
/streszczenie/

Prof. dr hab.
Zbigniew JANCZEWSKI

Prof. dr. hab. Andrzej DZIĘGA
Prof. dr hab. Piotr KROCZEK

09.04.2019 85
04.06.2013 WIECZOREK Michał

Niedojrzałość emocjonalna jako przyczyna nieważności małżeństwa w sprawach pochodzących z Polski rozstrzygniętych przez Trybunał Roty Rzymskiej

/streszczenie/

Prof. dr hab.
Henryk STAWNIAK

Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

Prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

25.06.2019 86
18.10.2016 OLKOWICZ Marta

Problem kodyfikacji prawa katolickich Kościołów wschodnich

/streszczenie/

Prof. dr hab. Marek
STOKŁOSA

Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI

Prof. dr hab. Wiesław WENZ

17.12.2019 87
18.10.2016 MARSZAŁEK Mariusz Arkadiusz

Proces erygowania oraz zatwierdzania instytutów i nowych form życia konsekrowanego w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i praktyki Stolicy Apostolskiej

/streszczenie/

Prof. dr hab. Bożena SZEWCZUL

Prof. dr hab. Zbigniew SUCHECKI

Prof. dr hab. Przemysław MICHOWICZ

14.01.2020 88
23.02.2016

ANISZEWSKI
Michał Tomasz

Kara śmierci w prawie kanonicznym i w prawie polskim

/streszczenie/

Prof. dr hab. Marek SAJ

Dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUK

Dr hab. Robert KANTOR

25.02.2020 89
26.06.2018

BODURA
Ernest Cezary

Dorobek Udaryka Heyzmanna (1835-1918) jako kanonisty

/streszczenie/

Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI

Prof. dr hab. Kazimierz DULLAK

Prof. dr hab. Krzysztof BURCZAK

30.06.2020 90
11.12.2018

ROGALA
Krzysztof

Obowiązki i prawa duchownych w ustawodawstwie biskupów włocławskich po Soborze Watykańskim II

/streszczenie/

Prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI

Bp. dr hab. Artur MIZIŃSKI

Prof. dr hab. Lucjan ŚWITO

16.06.2020 91
16.10.2018

ZAŁĘŻNY
Marcin Andrzej

Momentum ecclesiale beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego

/streszczenie/

Prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

Prof. dr hab. Robert KANTOR

Prof. dr hab. Lucjan ŚWITO

27.11.2020 92
11.12.2018

MAZUR

Karolina Dorota

Obowiązek wiernych zaradzania potrzebom Kościoła po Soborze Watykańskim II

/streszczenie/

 

Prof. dr  hab. Henryk STAWNIAK

Prof. dr hab. Jerzy ADAMCZYK

Prof. dr hab. Kazimierz DULLAK

 

30.09.2020 93
16.10.2018

RADECKI

Łukasz Paweł

Ewolucja norm dotyczących posługi uświęcania w uchwałach Synodów (Archi)diecezji Katowickiej

/streszczenie/

Prof. dr. hab.

Zbigniew JANCZEWSKI

Prof. dr hab. Wiesław BAR

Prof.dr hab. Zbiegniew SUCHECKI

29.01.2021 94
19.02.2019

POCZMAŃSKI

Michał Marcin

Exclusio bonum prolis w wyrokach Sadu Metropolitalnego w Warszawie coram Rola z lat 2003 - 2018

/streszczenie/

Prof. dr hab.

Henryk STAWNIAK

Prof. dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUK

Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT

18.12.2020 95
13.11.2018

PISZ

Łukasz Grzegorz

Sytuacja prawno-organizacyjna Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku

/streszczenie/

Prof. dr hab.

Józef WROCEŃSKI

Prof. dr hab. Zbiegniew SUCHECKI

Prof. dr hab. Józef KRZYWDA

26.02.2021 96
13.03.2018

PIETRAS

Dawid Kamil

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim

/streszczenie/

Prof. dr hab.

Józef WROCEŃSKI

Prof. dr hab. Kazimierz DULLAK

 

Prof. dr hab. Wiesław  WENZ

26.03.2021 97
27.06.2017

OLEJNIK

Bogumiła

Ratio legis kan. 226. § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

/streszczenie/

Dr hab. Wojciech Necel

Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT

Prof. dr hab. Wiesław Wenz

 

23.04.2021 98
04.04.2017

KILANOWSKI

Igor Michał

Pozycja prawna Church of England

/streszczenie/

Prof. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI

Prof. dr hab. Mirosław SITARZ

Prof. dr hab. Paweł SOBCZYK

 

21.05.2021 99
09.04.2019

KANIECKI

Rafał Łukasz

Podmioty kościelnej władzy zastępczej w ordynariacie polowym

/streszczenie/

Prof. dr hab. Marek STOKŁOSA

Prof. dr hab. Grzegorsz LESZCZYŃSKI

Prof. dr hab. Paweł KALETA

25.06.2021 100
12.03.2019 Paweł TWARDOWSKI

Dowodzenie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa  w wyrokach III instancji Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej po promulgacji Kodeksu prawa

/streszczenie/

Prof. dr hab.

Janusz

GRĘŹLIKOWSKI

Prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI

Prof. dr hab. Krzysztof BURCZAK

25.02.2022 101
11.12.2018 Witold Jacek WYBULT

Działalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskigo, biskupa płockiego (1908 – 1941)

/streszczenie/

Prof. Wojciech GÓRALSKI

Prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER

Prof. dr hab. Kazimierz DULLAK

17.12.2021 102
16.01.2018 Michał TURKOWSKI

Działalność ustawodawcza papieża Benedykta XVI

/streszczenie/

Prof. Marek SAJ

Prof. dr hab.

Tomasz ROZKRUT

Prof. dr hab.

Lucjan ŚWITO

05.11.2021 103
12.03.2019 Anita NIESIOŁOWSKA

Problematyka małżeństwa i rodziny w uchwałach synodów polskich w latach 1999 - 2018

/streszczenie/

Prof. Tomasz Białobrzeski

Prof. dr hab.

Robert KANTOR

Prof. dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUK

03.12.2021 104
09.04.2019 Paweł BADURA

Przestępstwa przeciwko wierze zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Studium prawno - historyczne

/streszczenie/

Prof. Dariusz Borek

Prof.dr hab.  Zbigniew SUCHECKI

Prof.  dr hab. Krzysztof MIKOŁAJCZUK

25.03.2022 105
12.03.2019 Marcin KOŁODZIEJ

Adaptacje i akomodacje prawa liturgicznego według kan. 838 Kodeksu prawa kanonicznego

/streszczenie/

Prof. Zbigniew Janczewski

Prof.dr hab.  Zbigniew SUCHECKI

Dr hab. Tomasz JAKUBIAK

10.06.2022 106
15.01.2019 Krzysztof KIEŁPIŃSKI Kary latae sententiae. Studium historyczno-prawne
/streszczenie/
Prof. Marek Saj

Prof. dr hab. Wiesław WENZ

Dr hab. Robert KANTOR

10.06.2022 107
11.12.2018 Jarosław ŻURAWSKI Ochrona sakramentu Eucharystii w obowiązującym prawie karnym Kościoła katolickiego
/streszczenie/
Prof. Marek Stokłosa

Prof. dr hab. Lucjan ŚWITO

Prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT

08.11.2022 108
19.02.2019 Katarzyna IWANICKA

Wpływ zaburzeń afektywnych dwubiegunowych na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa

/streszczenie/

Prof. Józef Wroceński

Prof. dr hab. Krzysztof BURCZAK

Prof. dr hab. Paweł KALETA

24.06.2022 109
13.05.2014 Małgorzata KOTERBA

Przymiot osoby (kann. 1097 § 2 i 1098) w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1990- 2000   

/streszczenie/

Prof. Wiesław Kiwior

Prof. dr hab. Wiesław WENZ

Prof. dr hab. Piotr MAJER

  110
13.03.2018 Anna CHCIAŁOWSKA

Słuszna autonomia instytutów życia konsekrowanego i ich niezależność w prowadzeniu działalności wychowawczej

/streszczenie/

Prof. Bożena Szewczul

Pof. Zbigniew SUCHECKI

Prof. Amroży SKORUPA

  111
26.06.2018 Radosław GOSIEWSKI

Oleje święte przy sprawowaniu sakramentów w prawie Kościoła łacińskiego

/streszczenie/

Prof. Zbigniew Janczewski

Prof. Piotr KROCZEK

Prof. Anna SŁOWIKOWSKA
 

  112
26.06.2018

Moisés

Marín Pérez

Rola i zadania prezbitera diecezjalnego w działalności misyjnej ad gentes Kościoła łacińskiego

/streszczenie/

Prof. Arkadiusz Domaszk

Prof. Kazimierz DULLAK

Prof. Krzysztof MIKOŁAJCZUK

  113

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach