Habilitacje

HABILITACJE NA WYDZIALE PRAWA KANONICZNEGO UKSW

Data wszczęcia Nazwisko Temat rozprawy Recenzenci

Data nadania stopnia

(C.K. zatwierdzenie)

L.P.
18.01.1990 ZABŁOCKI Jan Kompetencje patres familias i zgomadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle noctes Atticae Gelliusa Aulusa Gelliusa. Prof.dr hab. Henryk KUPISZEWSKI (UW) Prof.dr hab. Janusz SONDEL (UJ) Prof.dr hab. Marek KURYŁOWICZ (UMCS) 08.05.1990 (19.10.1990) 1.
24.02.1998 WROCEŃSKI Józef Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne.

Ks. prof. Józef KRUKOWSKI (KUL, ATK), Ks prof. Henryk MISZTAL (KUL), ks. prof. Jan DYDUCH (PAT)

23.06.1998 (30.11.1998) 2.
22.02.2000 STAWNIAK Henryk Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji? Ks.prof.dr hab. Bronisław ZUBERT (KUL) Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UKSW) 06.06.2000 (30.10.2000) 3.
06.06.2000 GRĘŹLIKOWSKI Janusz Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego. Ks.prof.dr hab. Jan DUDZIAK (PAT) Ks.prof.dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) Ks.prof.dr hab. Marian FĄKA (UKSW) 21.11.2000 (26.02.2001) 4.
27.02.2001 KIWIOR Wiesław Przedmiot restituto in integrum  w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie Trybunałów Apostolskich w latach 1984-1995. Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Józef KRUKOWSKI (KUL,ATK) Ks.prof.dr hab. Andrzej DZIĘGA (KUL) 05.06.2001 (24.09.2001) 5.
19.02.2002 ROZKRUT Tomasz Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. Studium historyczno- prawne. Ks.prof.dr hab. Józef KRUKOWSKI (KUL,ATK) Ks.prof.dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) 18.06.2002 (28.10.2002) 6.
23.04.2002 DZIERŻON Ginter Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Ks.prof.dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI (UKSW,UŚ) Ks.prof.dr hab. Bronisław ZUBERT (KUL) P.prof.dr hab. Andrzej MĄCZYŃSKI (UJ) 17.12.2002 (24.03.2003) 7.
11.05.2004 LESZCZYŃSKI Grzegorz Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK). Ks.prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UWM) Ks.prof. UKSW dr hab. Henryk STAWNIAK (UKSW) 26.10.2004 (10.11.2004) 8.
14.12.2004 JANCZEWSKI Zbigniew Ustanawianie szafarzy sakramentow św. w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich. Ks.Bp prof.dr hab. Tadeusz PIERONEK (PAT) Ks.Bp prof.dr hab. Andrzej DZIĘGA (KUL) Ks.prof.dr hab. Marian PASTUSZKO (UKSW) 01.03.2005 (27.04.2005) 9.
20.02.2007 GAŁKOWSKI Tomasz Prawo ? Obowiązek. Pierwszeństwo i współzależność w porządkach prawnych: kanonicznym i społeczności świeckiej. Ks. prof.dr hab. Jan DYDUCH (PAT) Ks.prof.dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI (UKSW) Ks. prof.dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) Ks. prof.dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) 27.06.2007 10.
05.06.2007 DULLAK Kzimierz Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności po Soborze Watykańskim I. ks. bp prof. dr hab. Tadeusz PIERONEK (PAT) ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Jan DYDUCH (PAT) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT) 15.01.2008 11.
16.10.2007 KRAJCZYŃSKI Jan Prawo Rodziny do opieki duszpasterskiej. Ks. prof. dr hab. Marian STASIAK (KUL) ks. prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UWM) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW) 15.04.2008 12.
16.12.2009 SZEWCZUL Bożena Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Studium prawno-historyczne. Ks. prof. dr hab. Bronisław ZUBERT (KUL) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT) ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA (PAT) ks. prof. dr hab. Julian KAŁOWSKI (UKSW) 26.05.2009 13.
15.12.2009 MAJER Piotr Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych. Ks. prof. dr hab. Henryk MISZTAL (KUL) ks. prof. dr hab. Andrzej PASTWA (UWM) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON (UKSW) 11.05.2010 14.
15.12.2009 RYGUŁA Piotr Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992. Ks. prof. dr hab. Piotr STANISZ (KUL) ks. prof. dr hab. Wacław URUSZCZAK (UWM) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PAT) ks. prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI (UKSW) 22.06.2010 15.
08.06.2010 RAKOCZY Tomasz Publiczne Stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ (KUL) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT) ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) ks. prof. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI (UKSW) 14.12.2010 16.
09.11.2010 SUCHECKI Zbigniew Le privazioni e le proibizioni. Nel Codice di Diritto Canonico del 1983. ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PWT) ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA (UŚ) 12.04.2011 17.
25.01.2011 ŚWITO Lucjan Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce. ks. prof. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Stanisław DUBIEL (KUL) ks. prof. dr hab. Andrzej PASTWA (UŚ) p. prof. dr hab. Krzysztof KRASOWSKI (UAM) 11.10.2011 18.
22.02.2011 KROCZEK Piotr The Art of. Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church. ks. prof. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI (UKSW) ks. prof. dr hab. Antoni KOŚĆ (KUL) p. prof. dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (CHAT) p. prof. dr hab. Maciej ZIELIŃSKI (US) 22.11.2011 19.
10.05.2011 ADAMCZYK Jerzy Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium. ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK (UKSW) ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA (UPJPII) ks. prof. dr hab. Kazimierz DULLAK (US) ks. prof. dr hab. Mirosław SITARZ (KUL) 21.02.2012 20.
22.11.2011 SAJ Marek Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. s. prof. dr hab. Bożena SZEWCZUL (UKSW) ks. prof. dr hab. Ambroży SKORUPA (KUL) ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT) 06.03.2012 21.
24.04.2012 NOWICKA Urszula Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego. ks.prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW), ks. prof. dr hab. Edward GÓRECKI (PWT), ks. prof. dr hab. Leszek ADAMOWICZ (KUL), ks prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII) 25.09.2012 22
19.02.2013 GOŁĘBIOWSKA Anna Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego. ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON (UKSW), p.  dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (prof. ChAT), ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA (UPJPII), ks. dr. hab. Mirosław SITARZ (prof. KUL) 25.06.2013 23
14.05.2013 NOWAKOWSKI Bartosz Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy. ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW), ks.  dr hab. Lucjan ŚWITO (prof. UWM), ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ (PWT), ks. dr hab. Andrzej PASTWA (prof. UŚ) 24.09.2013 24
09.04.2013 DOMASZK Arkadiusz Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła katolickiego. Studium kanoniczno-teologiczne. ks. dr hab. Henryk STAWNIAK (prof. UKSW), ks. prof. dr hab. Jan DYDUCH (UPJPII), ks.  dr hab. Kazimierz DULLAK (prof. US), ks. dr hab. Piotr STANISZ (prof. KUL) 24.09.2013 25
25.06.2013 STECZKOWSKI Piotr Penitencjaria Apostolska XIII ? XVI w. Powstanie. Ewolucja. Odnowienie. Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI; Ks. dr hab. Kazimierz DULLAK (prof. US); Ks. dr hab. Piotr STANISZ (prof. KUL); Ks. dr hab. Lucjan ŚWITO (prof. UWM) 26.11.2013 26
    Habilitacje według nowej procedury    
25.06.2013 KANTOR Robert ?Rota Hiszpańska?. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii. Studium historyczno-prawne ks. dr hab. Wiesław KIWIOR (prof. UKSW), ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT (UPJPII), p. dr hab. Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (prof. KULJPII)

12.11.2013;

Skład Komisji;

Uchwała Rady Wydzału

27
08.04.2014 SOKOŁOWSKI Jarosław Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne Ks. dr hab. Józef WROCEŃSKI. prof. UKSW; Ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ, PWT Wrocław; Ks. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL

04.11.2014;

Skład Komisji;

Uchwała Rady Wydziału

28
13.08.2014 STĘPIEŃ Marek Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne

Ks. bp dr hab. Artur MIZIŃSKI, KULJPII;

Ks. dr hab. Zbigniew SUCHECKI, prof. UWMKs. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI, UKSW

13.01.2015;

Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału

29
15.01.2015 BOREK Dariusz Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne) Ks. dr hab. Marek SAJ. prof. UKSWKs. bp dr hab. Artur MIZIŃSKI, KULJPIIKs. prof. dr hab. Józef KRZYWDA, UPJPII 12.05.2015; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 30
23.01.2015 MARČIN Josef Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowackiej Ks. dr hab. Leszek ADAMOWICZ, prof. KULKs. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL; Ks. dr hab. Józef WROCEŃSKI. prof. UKSW 12.05.2015; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 31
24.03.2015
SKONIECZNY Piotr La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico ks. bo dr hab. Artur MIZIŃSKI, KUL;ks dr hab. Leszek ADAMOWICZ prof KUL; ks dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, UKSW 29.09.2015; Skład KomisjiUchwała Rady Wydziału 32
30.11.2015 STOKŁOSA Marek Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Ks. dr hab. Dariusz BOREK, UKSWKs. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT, UPJPIIKs. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US 15.03.2016; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 33
03.10.2016 WÓJCIK Andrzej Ciało jako otwarta granica. Perspektywa rozumienia prawa Kościoła oraz jego wybranych instytucji

Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON, UKSW; Ks. prof. dr hab. Andrzej PASTWA, UŚ; Ks. dr hab. Piotr STANISZ, prof. KULJPII.

14.03.2017; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 34
01.06.2017 BIAŁOBRZESKI Tomasz Problem uznania orzeczeń trybunałów kościelnych i dyspens papieskich super rato w prawie hiszpańskim Ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW; Ks. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US; Ks. dr hab. Robert KANTOR, UPJPII. 12.12.2017; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 35
20.04.2018

JAKUBIAK Tomasz

Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK, UKSW; Ks. prof. dr hab. Józef KRZYWDA, UPJPII; ks. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US. 11.12.2018; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 36
24.09.2018

KALETA
Paweł

Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz, PWT Wrocław; Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL; Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, UKSW. 15.01.2019; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 37
19.02.2019 MICHOWICZ Przemysław Pozakanoniczna odpowiedzialność wyższego przełożonego zakonnego S.dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW; Ks. dr hab. Ambroży SKORUPA, prof. KUL; Ks. dr hab. Wiesław WENZ, prof. PWT Wrocław. 25.06.2019; Skład Komisji; Uchwała Rady Wydziału 38

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach