Przejdź do treści

Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne oraz niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023:

Rozpoczęcie i zakończenie rejestracji: 07.06.2022 – 08.07.2022.
Egzamin ze znajomości języka polskiego dla cudzoziemców: 12.07.2022.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 19.07.2022 (wt.)
Przyjmowanie dokumentów: 20, 21, 22.07.2022 (śr.-pt.)  w godzinach 9-14:00 – ul. Dewajtis 5, pok. 054 Stary Gmach.

Rekrutacja dodatkowa: 05.08.2022-11.09.2022.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 19.09.2022 (pon.).
Przyjmowanie dokumentów: 20, 21.09.2022 (wt.-śr.) w godzinach 9-14:00
– ul. Dewajtis 5, pok. 054 Stary Gmach.

Link do rejestracji kandydatów: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/


Oferta edukacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydział Prawa Kanonicznego prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne w zakresie następujących specjalności:

Studia stacjonarne specjalność kanoniczno – cywilna

Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa polskiego. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno-cywilnej oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 

Program studiów


Studia stacjonarne specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)

W ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) Wydział Prawa Kanonicznego przygotowuje studentów do badań naukowych, do pracy dydaktycznej oraz do pełnienia różnych funkcji i zadań kościelnych. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa, i stąd studia w tym przypadku mogą trwać krócej, zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego (Decreto Nuovo Codice, 2.09.2002, n. II) . Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 

Program studiów


Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) są skierowane do posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok akademicki 2018/2019 wynosi 3000 zł.

Program studiów


Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. 

 Studia skierowane sązarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.