Przejdź do treści

Na Wydziale Prawa Kanonicznego są dwa czasopisma naukowe:

  • Kwartalnik  „Prawo Kanoniczne” specjalistyczne czasopismo prawno – historyczne Wydziału, ukazujące się od 1958 r. Zamieszczane są w nim publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa.  Zapraszamy do odwiedzenia własnej strony czasopisma „Prawo Kanoniczne
  • Półrocznik „Ius Matrimoniale”periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego.
  • Rocznik „Annuarium Iuris Canonici. Commentarii annales ad Ius Canonicum spectantes” był wersją internetową czasopisma naukowego powstałego w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie prawa kanonicznego. Periodyk, zainspirowany XIV Międzynarodowym Kongresem Prawa Kanonicznego, który odbył się w Warszawie w dniach 14-18 września 2011 r., wydawany przez kilka lat od 2013 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Materiały archiwalne czasopisma „Annuarium Iuris Canonici”