Przejdź do treści

Doradztwo sądowo-administracyjne w Kościele katolickim

  1. Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradcy sądowo-administracyjnego (lub pełnomocnika) w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego, karnego i majątkowego. Podczas studiów szczególny nacisk stawiany jest na rozwój indywidualnych umiejętności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i administracji kościelnej. Część praktyczna studiów prowadzona m.in. przez oficjałów metropolitalnych trybunałów sądowych, sprzyja nabyciu biegłości w udzielaniu zainteresowanym petentom odpowiedniej pomocy prawnej w zakresie prawa kanonicznego (materialnego i procesowego).

  1. Uczestnicy i organizacja

Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii (lub licencjata), pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądach, kuriach diecezjalnych i zakonnych, biurach parafialnych, poradniach prawnych), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym.

Zakres tematyczny studiów obejmuje poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. Słuchacz ma możliwość odbycia praktyk w trybunale sądowym diecezji miejsca zamieszkania. W ramach prawa procesowego i praktyki sądowej, słuchaczom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu prawa kanonicznego i polskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry), a ich program zakłada 225 godzin (wykłady, ćwiczenia oraz praktykę w sądzie kościelnym) pozwalających zdobyć 30 punktów ECTS.

Studia mają charakter niestacjonarny i odbywają się w formie hybrydowej (zjazdy w sobotę, godz. 9.00-18.00 oraz w formie zdalnej na platformie MS TEAMS).

 

Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania oraz odbyciu praktyki w sądzie kościelnym (16 godzin), otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Opłata za studia podyplomowe – 4500 zł za rok (dwa semestry).

 

Plan zajęć – wkrótce

Rekrutacja na Studia podyplomowe trwa od 5 czerwca 2023 r. od godziny 11:00 do 15 września 2023 r. do godziny 23:59 i przeprowadza się ją poprzez rejestrację w systemie oferta www.oferta.uksw.edu.pl

https://irk.uksw.edu.pl/pl/offer/POD_2023_2024/programme/POD_WPK_Dsa/

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na Studia podyplomowe(kwestionariusz do pobrania z systemu oferta),
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjat (prawo, prawo kanoniczne, teologia)
  • 1 fotografia, o ile nie została wgrana do systemu,
  • zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych oraz należących do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu oferta, to znaczy po przesłaniu skanu ww. formularza oraz pozostałych dokumentów na adres mailowy: prawokan@uksw.edu.pl (oryginał należy dostarczyć najpóźniej podczas pierwszego zjazdu), uczestnicy Studiów podyplomowych otrzymają informację o indywidualnym numerze konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty za Studia podyplomowe, która wynosi 4500,00 zł. Przy wpłacie proszę dopisać tytułem Studia podyplomowe WPK UKSW. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników studiów podyplomowych. Dowód wpłaty czesnego – skan potwierdzenia opłaty – należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej podczas pierwszego zjazdu.

 

 

https://irk.uksw.edu.pl/pl/offer/POD_2023_2024/programme/POD_WPK_Dsa/