Przejdź do treści
Kursy dokształcające w roku akademickim 2023/2024

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego – kurs dla doktorantów

Adresaci

Kurs dokształcający dla doktorantów (TRZECI CYKL STUDIÓW PRAWA KANONICZNEGO) trwający dwa semestry (jeden rok akademicki) skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Cel  

Celem rocznego Kursu dokształcającego, realizowanego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego, jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, łaciny oraz przygotowanie do pisania pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, odbywają się one stacjonarnie w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w środy. Kurs obejmuje 9 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy, 20 godzin języka łacińskiego oraz 10 godzin seminarium. Łącznie 120 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów. Dokładny plan zajęć i terminy środowych zjazdów zostaną podane we wrześniu br.

Warunki ukończenia 

Warunkiem ukończenia Kursu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z Konstytucją apostolską Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 77-80, oraz Zarządzeniami Wykonawczymi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., art. 60-63.

 

Plan__Kurs dokszt. doktorancki_2023_2024_

Terminy zjazdów Trzeci cykl rok akademicki 2023/2024:

 

 

Semestr I
4 X   18 X 15 XI 13 XII 10 I

 

Semestr II
21 II 06 III 10 IV 08 V 05 VI

 

 

Kurs dokształcający 3 cykl PLAN ZAJĘĆ – semestr zimowy

Rekrutacja na Kurs trwa od 1 czerwca 2023 r. od godziny 10:00 do 22 września 2023 r. do godziny 23:59 i przeprowadza się ją poprzez rejestrację w systemie oferta www.oferta.uksw.edu.pl

https://irk.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2023/programme/K_WK-P-RPK3/

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na Kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta),
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem,
 • odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego,
 • 1 fotografia, o ile nie została wgrana do systemu,
 • zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych oraz należących do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

 

Koszt kursu wynosi 3200 złotych.

Po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu oferta, to znaczy po przesłaniu skanu ww. formularza oraz pozostałych dokumentów na adres mailowy: prawokan@uksw.edu.pl (oryginał należy dostarczyć najpóźniej podczas pierwszego zjazdu), uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta bankowego, na które należy jednorazowo dokonać wpłaty za Kurs, która wynosi 3.200,00 zł. Przy wpłacie proszę dopisać tytułem: Kurs dokształcający dla doktorantów. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Dowód wpłaty czesnego – skan potwierdzenia opłaty – należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej podczas pierwszego zjazdu.


Celem jest pogłębienie zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania wolontariatu w kościelnych jednostkach organizacyjnych, w zakresie problematyki prawa polskiego i kanonicznego i przygotowanie do wykonywania czynności w ramach posługi wolontariatu, jak również koordynowania działań wolontariuszy jako ich lider lub koordynator.

Uczestnicy i organizacja

Kurs może podjąć każdy pełnoletni zainteresowany problematyką wolontariatu. Kurs jest przeznaczony dla szerokiego grona osób, których dotyczy przedmiotowe zagadnienie w aspekcie formalnym lub materialnym, jak również pracowników lub wolontariuszy jednostek Caritas oraz innych kościelnych osób prawnych, ich liderów oraz koordynatorów (w tym przygotowania do pełnienia tych funkcji); a także studentów zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu prawa polskiego i kanonicznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kurs będzie prowadzony w trakcie jednego semestru i łącznie obejmuje 48 godz. Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 16.00 do 20:00, w soboty od godz. 8.00 do 16.00; cześć zajęć odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Absolwenci otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest udział w 75 % zajęć oraz zaliczenie końcowego testu wiedzy na poziomie 80 %.

I zjazd: 20.10.2023 – stacjonarnie,  21.10.2023 zdalnie;

II zjazd: 17 – 18.11.2023 – zdalnie,

III zjazd: 01-02.12.2023 – zdalnie,

IV zjazd: 12.01.2024 – zdalnie, 13.01.2024 – stacjonarnie. 

Terminy oraz forma prowadzenia zajęć zostaną potwierdzone do dnia 15.09.2023 roku.

 

Rekrutacja na Kurs trwa od 1 czerwca 2023 r. od godziny 10:00 do 15 września 2023 r. do godziny 23:59 i przeprowadza się ją poprzez rejestrację w systemie oferta www.oferta.uksw.edu.pl

Wymagane dokumenty  (do pobrania z systemu: oferta.uksw.edu.pl, po dokonaniu rejestracji):

 • podanie o przyjęcie na Kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta),
 • 1 fotografia, o ile nie została wgrana do systemu,
 • zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych oraz należących do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Nie dotyczy Przełożonych Wyższych.
 • Po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.
 • Podanie wykształcenia i wykształcenia uzupełniającego w formularzu podczas rejestracji nie jest wymagane, tym samym nie ma konieczności wpisania numeru dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub innej formy kształcenia.

Odpłatność za kurs wynosi 1200 złotych płacone jednorazowo.

Po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu oferta, to znaczy po przesłaniu skanu ww. formularza oraz pozostałych dokumentów na adres mailowy: prawokan@uksw.edu.pl (oryginał należy dostarczyć najpóźniej podczas pierwszego zjazdu), uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta bankowego, na które należy jednorazowo dokonać wpłaty za Kurs, która wynosi 1.200,00 zł. Przy wpłacie proszę dopisać tytułem: Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Dowód wpłaty czesnego – skan potwierdzenia opłaty – należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej podczas pierwszego zjazdu.

Warsztaty dokształcające: Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych

Zachęcamy do udziału w warsztatach dokształcających: Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych, organizowanych przez Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 03.02.2024 roku (sobota) kampus przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Aula Jana Pawła II). Warsztaty są organizowane we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski oraz Centrum Ochrony Dziecka.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy dotyczącej ustawowych standardów ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych, a także relacji tych standardów do prawa kanonicznego. Udział w warsztatach pozwoli na pełnienie funkcji związanych z kontaktem z małoletnimi przy zachowaniu ustawowych standardów ich ochrony, w szczególności w zakresie przemocy seksualnej. Treści warsztatów mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy związane z ochroną małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych.

Uczestnicy i organizacja

Warsztaty są skierowane zarówno do sióstr zakonnych, zakonników i duchownych, w sposób szczególny pełniących funkcję przełożonych rożnych szczebli, jak i do wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw związanych z ochroną małoletnich. Warsztaty trwają 10 godzin szkoleniowych.Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu warsztatów jest obecność na wszystkich modułach warsztatowych.

Prowadzący zajęcia:

– P. dr Katarzyna Majchrzak – WPK UKSW

– P. dr Michał Poniatowski – WPK UKSW

– Ks. dr hab. Marek Saj, prof. uczelni – WPK UKSW

– Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. uczelni  – WPK UKSW

– Ks. Wojciech Bojanowski – SJ/COD

Warsztaty są jednodniowe, będą zrealizowane w dniu 03.02.2024 roku (sobota) w Auli Jana Pawła II w kampusie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 

Rejestracja uczestników warsztatów trwa od 20 grudnia 2023 r. od godziny 08:00 do 26 stycznia 2024 r. do godziny 23:59 i przeprowadza się ją w Internetowej Rejestracji Kandydatów w systemie oferta www.oferta.uksw.edu.pl

Wymagane dokumenty  (do pobrania z systemu: oferta.uksw.edu.pl, po dokonaniu rejestracji):

 • podanie o przyjęcie na Warsztat (Formularz zgłoszeniowy do pobrania z systemu oferta),

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wyżej wymienione dokumenty można także przesłać listownie na adres:

Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

z dopiskiem „Ustawowe standardy ochrony małoletnich w kościelnych jednostkach organizacyjnych ”.

lub dostarczyć osobiście albo przez inną osobę do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, adres j.w., pokój 54, pon-pt. w godz. 8.00-14.00.

Uregulowanie należności sprawi wpisanie na listę uczestników Warsztatów.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji:

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Małgorzata Dorozińska

Katarzyna Popiołkiewicz

e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

Tel. (+48-22) 561 88 11 lub 561 88 12.

 

Warsztaty dokształcające: Posługa władzy przełożonych
II edycja semestr letni

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy dotyczącej roli przełożonych w instytutach zakonnych w oparciu o unormowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a także dokumentów kościelnych zawierających wskazania dotyczące ich posługi władzy. Udział w warsztatach pozwoli na pełnienie władzy zgodnie z priorytetami proponowanymi w ostatnich dokumentach, nieograniczania się tylko do zwykłego administrowania wspólnotą, unikania błędów w pełnieniu posługi oraz do odnowienia życia poszczególnych wspólnot zakonnych. Treści warsztatów mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy życia wspólnotowego, przewidziane jest także spotkanie z przedstawicielem rzymskiej Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Uczestnicy i organizacja

Warsztaty są skierowane głównie do sióstr zakonnych i zakonników, którzy pełnią funkcję przełożonych, są członkami ich rad, będą pełnili wymienione funkcje, a także do formatorów oraz innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą głównie profesorowie-zakonnicy z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Warsztaty przeprowadzane są stacjonarnie w ciągu jednego dnia w wymiarze 10 godzin dydaktycznych, od godz. 8.00 do 16.00, w siedzibie Uczelni w kampusie przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.  Numer sali wykładowej oraz godzinowy plan zajęć zostaną podane we wrześniu br. Zachęca się do wzięcia na zajęcia konstytucji (prawa własnego) instytutu. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia warsztatów jest obecność na wszystkich modułach warsztatowych.

Warsztaty są jednodniowe.

Termin warsztatów:   20.04.2024 r.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń – maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób.

Rejestracja uczestników warsztatów trwa od 12 września 2023 r. od godziny 12:20 do 09 stycznia 2024 r. do godziny 23:59 i przeprowadza się ją w Internetowej Rejestracji Kandydatów w systemie oferta www.oferta.uksw.edu.pl

W przypadku problemów technicznych związanych z rejestracją na warsztat, prosimy o pobranie i wypełnienie na komputerze Formularz zgłoszeniowy – Warsztat

Wymagane dokumenty  (do pobrania z systemu: oferta.uksw.edu.pl, po dokonaniu rejestracji):

 • podanie o przyjęcie na Warsztat (Formularz zgłoszeniowy do pobrania z systemu oferta),
 • Podanie wykształcenia i wykształcenia uzupełniającego w formularzu podczas rejestracji nie jest wymagane, tym samym nie ma konieczności wpisania numeru dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub innej formy kształcenia.

Po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Warsztat, uczestnicy Warsztatu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za Warsztat w wysokości 230 złotych. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Warsztat: Posługa władzy przełożonych zakonnych. Następnie  dowód wpłaty czesnego przesłać na adres  mailowy prawokan@uksw.edu.pl

Wyżej wymienione dokumenty można także przesłać listownie na adres:

Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

z dopiskiem „Posługa władzy przełożonych zakonnych

lub dostarczyć osobiście albo przez inną osobę do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, adres j.w., pokój 54, pon-pt. w godz. 8.00-14.00.

Uregulowanie należności sprawi wpisanie na listę uczestników Warsztatów.

 

Kurs dokształcający: Priorytetowe zagadnienia życia zakonnego w ujęciu prawa kanonicznego

Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej prawa instytutów zakonnych życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego w oparciu o unormowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a także innych dokumentów kościelnych. Treści kursu mają również charakter praktyczny, uwzględniają kazusy życia zakonnego, przewidziane są także wykłady/warsztaty z przedstawicielem rzymskiej Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Uczestnicy i organizacja

Kurs jest skierowany głównie do sióstr zakonnych i zakonników, członków stowarzyszeń życia apostolskiego będących na różnych etapach formacyjnych – profesi ślubów czasowych i wieczystych oraz innych osób zainteresowanych problematyką. Zajęcia poprowadzą głównie profesorowie-zakonnicy z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Kurs odbędzie się w ciągu jednego semestru i obejmie łącznie 40 godzin. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w ciągu 5 comiesięcznych sobót. Zajęcia odbywają się stacjonarnie od godz. 8.00 do 16:00 (=8 godz. wykładowych) w Warszawie w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Numery sal wykładowych oraz zostaną podane we wrześniu br. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym – I edycja:

soboty: 14 X 2023 r.; 18 XI 2023 r.; 16 XII 2023 r.; 13 I 2024 r.; 10 II 2024

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim – II edycja:

soboty: 24 II 2024 r.; 16 III 2024 r.; 13 IV 2024 r.; 18.V.2024 r.-; 08 VI 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie kursem dokształcającym – rejestracja na niniejszą edycję została zamknięta.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Rejestracja uczestników kursu na edycję I w semestrze zimowym została zamknięta. Zapraszamy do rejestracji na II edycję w semestrze letnim: od 11 wrzesnia 2023 r. od godziny 09:00 do 16 stycznia 2024 r. do godziny23:00 LINK DO REJESTRACJI:  www.oferta.uksw.edu.pl

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – limit miejsc na kurs 50.

Wymagane dokumenty  (do pobrania z systemu po dokonaniu rejestracji):

 • podanie – formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na Kurs (Formularz zgłoszeniowy do pobrania z systemu oferta),
 • zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych oraz należących do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
 • Po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs w wysokości 700 złotych. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Priorytetowe zagadnienia życia zakonnego w ujęciu prawa kanonicznego. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego, przesyłając dokument na adres mailowy: prawokan@uksw.edu.pl

Wyżej wymienione dokumenty można także przesłać listownie na adres:

Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

z dopiskiem „Priorytetowe zagadnienia życia zakonnego w ujęciu prawa kanonicznego”

lub dostarczyć osobiście albo przez inną osobę do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, adres j.w., pokój 54, pon-pt. w godz. 8.00-14.00.

W przypadku problemów technicznych związanych z rejestracją na warsztat, prosimy o pobranie i wypełnienie na komputerze Formularz zgłoszeniowy – Kurs

Uregulowanie należności sprawi wpisanie na listę uczestników kursu.

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Małgorzata Dorozińska

Katarzyna Popiołkiewicz

e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

Tel. (+48-22) 561 88 11 lub 561 88 12.

 

Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno – kanoniczne
Kurs realizowany w semestrze letnim 2023/2024.

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest zdobycie gruntownej wiedzy z życia i posługi duchownych jeśli chodzi o sytuacje nieprawidłowe i procedury prawne z nimi związane. Tematyka kursu związana będzie m.in. z: troską Kościoła o życie i posługę duchownych; dyspensą od obowiązków wynikających z przyjętych święceń wraz z celibatem; utratą stanu duchownego według specjalnych uprawnień Dykasterii Duchowieństwa; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. KPK; karnym wydaleniem ze stanu duchownego wg. DNW; indultem odejścia duchownego z instytutu zakonnego; stwierdzeniem nieważności święceń; organizacja dzieł duszpasterskich w kontekście ochrony małoletnich. Kurs obejmuje 4 dni wykładowe w łącznym wymiarze 32 godzin. Będą one miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach zajęć przewidziane są także ćwiczenia z danej tematyki, polegające na przygotowywaniu odpowiednich dokumentów i rozwiązywaniu kazusów.

Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do wszystkich duchownych, a w szczególności do tych, którzy w swojej diecezji, instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego zajmują się lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w procedur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, jeden zjazd w miesiącu od marca do czerwca 2024 roku, łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. Zajęcia odbywać się będą w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Konkretne terminy zostaną podane w późniejszym czasie.

Terminy zjazdów:
16 III 2024; 13 IV 2024; 18 V 2024; 22 VI 2024

Rejestracja na kurs dokształcający odbędzie sę w dniach 18.12.2023 roku od godziny: 08:00 do 01.03.2024 roku do godziny 23:59.

Kontakt do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

Opłata za kurs:

 • Udział w kursie dokształcającym ( w kwocie 1600 złotych) będzie finansowany przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty  (do pobrania z systemu: oferta.uksw.edu.pl, po dokonaniu rejestracji):

 • podanie o przyjęcie na Kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta),
 • 1 fotografia, o ile nie została wgrana do systemu,
 • zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych oraz należących do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

 

Koszt kursu wynoszący: 1600 złotych będzie finansowany przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.